Коммерческий отдел:

+38 (04577) 5-17-02

Пишите нам:

vatas@ukr.net

Титульний аркуш

 

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 32-20-04-2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита

відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних

паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі –

Положення).

 

Президент

 

 

 

Бадрудiнов

О.К.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали

керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента

цінних паперів за 2019 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування

емітента: Приватне акцiонерне товариство “АС” (обласний авiацiйний

центр)

2. Організаційно-правова

форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код

юридичної особи: 13737357

4. Місцезнаходження:

07801, Україна, Київська обл., Бородянський р-н, Бородянка, провулок Польовий

(колишнiй Жовтневий), 9

5. Міжміський код,

телефон та факс: +380457752769, +380457751702

6. Адреса електронної

пошти: vatas@ukr.net

7. Дата та рішення

наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента

(за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2020, 65-3

8. Найменування,

ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи,

яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа

“Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”,

21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування,

ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності

та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа

“Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”,

21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце

оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному

веб-сайті учасника фондового ринку

http://asair.com.ua/o_kompanii_as/otchet_audit/

22.04.2020

 

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи)

на окремі види діяльності

X

3. Відомості про участь емітента в інших

юридичних особах

X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про

наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи

управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників

емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

– інформація щодо освіти та стажу роботи

посадових осіб емітента

X

– інформація про володіння посадовими особами

емітента акціями емітента

X

– інформація про будь-які

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам

емітента в разі їх звільнення

X

3) 

інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій

(часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку

емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про

укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового

стану і доходів або витрат емітента

X

– завдання та політика емітента щодо

управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування

кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються

операції хеджування

X

– інформація про

схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності

та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

– власний кодекс корпоративного управління,

яким керується емітент

X

– кодекс корпоративного

управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

– інформація про практику корпоративного

управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

– інформація про проведені загальні збори

акціонерів (учасників)

X

– інформація про наглядову раду

X

– інформація про виконавчий орган

X

– опис основних характеристик систем

внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

– перелік осіб, які прямо або опосередковано є

власниками значного пакета акцій емітента

X

– інформація про будь-які обмеження прав

участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

– порядок призначення та звільнення посадових

осіб емітента

X

– повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про

власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка,

кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким

належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним

пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить

право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою

або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну

осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими

акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому

числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків

акціонерів (учасників)

 

17. Інформація про цінні

папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної

пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до

біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені

емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску

боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій

емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об’єкта

нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання

зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта)

житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності

працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності

працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного

капіталу такого емітента

 

21. Інформація про

будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди

на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за

результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших

доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову

діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за

залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів

емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та

реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої

продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких

користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо

вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у

вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування

яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт

незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності

емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя

(страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних

паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні

договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в

емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або

правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль

над емітентом

 

35. Відомості щодо

особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала

протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір

іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір

іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо

співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом

звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у

складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу

іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття

іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець

звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав

виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених

боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних

сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють

сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

Примiтки:

1. Вiдсутня iнформацiя про рейтингове агенство тому, що державної

частки в акцiонерном товариствi немае, товариство не мае стратегiчного

значення та не є монополiстом на ринку, боргових цiнних паперiв не

випускалося, тому iнформацiя про рейтингове агенство не

обов”язкова. 

2. Вiдсутня iнформацiя про дивiденди, у зв”язку з тим, що у

звiтному перiодi та у тому, що передував звiтному, дивiденди  не нараховувались згiдно рiшень загальних

зборiв акцiонерiв ПрАТ “АС” у звязку iз збитками за пiдсумками

звiтних рокiв. ( Дивiдендiв не нараховувати у звязку iз отриманими збiтками

вiд дiяльностi товариства за 2019 рiк ).

3. Вiдсутня iнформацiя про облiгацiї емiтента тому, що облiгацiї

товариством не випускалися.

4. Вiдсутня iнформацiя про iншi цiннi папери тому, що Iншi цiннi

папери окрiм акцiй товариством не випускалися.

5. Вiдсутня iнформацiя про похiднi цiннi папери тому, що похiднихi

цiнних паперiв окрiм акцiй товариством не має.

6. Вiдсутня iнформацiя про викуп власних акцiй протягом року тому, що

викуп власних акцiй товариство не здiйснювало.

7. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання

згоди на вчинення значних правочинiв за вiдсутностi таких правочинiв за

звiтний рiк.

8. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на

вчинення значних правочинiв за вiдсутностi таких правочинiв за звiтний рiк.

9. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на

вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, за вiдсутностi

таких правочинiв за звiтний рiк.

10. Вiдсутня iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних

паперiв – тому, що боргових цiнних паперiв товариство не випускало та

гарантiй третьої особи не отримувало.

11. Вiдсутнi вiдомостi особливої iнформацiї та iнформацiї про

iпотечнi цiннi папери – тому, що iпотечних цiннiх паперiв товариство не

випускало.

12.Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – тому, що

iпотечних цiннiх паперiв товариство не випускало.

13. Вiдсутня iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного

покриття – тому, що iпотечних цiннiх паперiв товариство не випускало.

14. Вiдсутня iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв

сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного

покриття  – тому, що iпотечних цiннiх

паперiв товариство не випускало.

15.Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – тому, що

iпотечних цiннiх паперiв товариство не випускало.

16.Вiдсутня iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – тому, що

iпотечних цiннiх паперiв товариство не випускало.

17. Рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ у

наявностi немає.

18. Вiдсутен звiт про стан об”екта нерухомостi – тому, що

цiльових облiгацiй товариство не випускало.

19. Вiдсутня iнформацiя про наявнiсть фiлiалов або iнших

вiдокремлених пiдроздiлiв емiтента – тому, що у товариства немає фiлiалiв або

вiдокремлених пiдроздiлiв.

20. Вiдсутня iнформацiя про судовi справи емiтента – тому, що на

протязi звiтного року судових засiдань не проводилось.

21. Вiдсутня iнформацiя щодо штрафних санкiй емiтента – тому, що на

протязi звiтного року штрафних санкцiй не було.

22. Вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, що

укладенi акцiонерами товариства за звiтний перiод.

23. Вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя, так як боргових

цiнних паперiв немає i забезпечення не потрiбно.

24.Вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою

чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом за

звiтний перiод.

25. Вiдсутнi вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про

iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду, у звязку iз

тим, що iпотечнi цiннi папери не випускались, а особливої iнформацiї не було.

26. Вiдсутня iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi

акцiї (пункт 13), у зв’язку iз вiдсутнiстю таких змiн на протязi 2019 року.

27. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв

продукцiї не надається у зв’язку iз тим , що дохiд вiд реалiзацiї послуг за

2019 рiк не перевищує 5 млн. грн.

28. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається у

зв’язку iз тим , що дохiд вiд реалiзацiї послуг за 2019 рiк не перевищує 5

млн. грн.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне

акцiонерне товариство “АС” (обласний авiацiйний центр)

2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПрАТ “АС”

3. Дата проведення державної реєстрації

            15.12.2000

4. Територія (область)

            Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            9900000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до

статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або

холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            15

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності

та коду за КВЕД

            51.10 – Пасажирський авiацiйний транспорт (основний)

             51.21 – Вантажний

авiацiйний транспорт

             93.19 – Iнша

дiяльнiсть у сферi спорту

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку

(філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у

національній валюті

            Столiчна фiлiя ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 380269

2) IBAN

            UA623802690000026003056220179

3) поточний рахунок

            UA623802690000026003056220179

4) найменування банку

(філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у

іноземній валюті

            Столiчна фiлiя ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 380269

5) IBAN

            UA033802690000026000056230849

6) поточний рахунок

            UA033802690000026000056230849

 

11.

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид

діяльності

Номер

ліцензії

Дата

видачі

Орган

державної влади, що видав ліцензію

Дата

закінчення строку дії ліцензії (за наявності)

1

2

3

4

5

Код КВЕД 51.10

Пасажирський авiацiйний транспорт (основний)

№ АП 09-03

21.03.2019

Державiаслужба України

21.03.2022

Опис

Сертифiкат постiйно подовжуеться починаючи  з 

2001 року

 

12.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

            ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АЕРОСIТI”

2) Організаційно-правова

форма

            Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код

юридичної особи

            38029230

4) Місцезнаходження

            Київська обл., Бородянський район, селище мiського типу

Бородянка, ПРОВУЛОК ЖОВТНЕВИЙ, будинок 9

5) Опис

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АС” (ОБЛАСНИЙ

АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР)

Код ЄДРПОУ засновника:

13737357

Адреса засновника:

07800, Київська обл., Бородянський район, селище мiського типу Бородянка,

ПРОВУЛОК ЖОВТНЕВИЙ, будинок 9

Розмiр внеску до

статутного фонду (грн.): 55000.00

Данi про розмiр

статутного капiталу (статутного або складеного капiталу)товариства (грн.):

100000.00

 

1) Найменування

            ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЧЕРНIГIВСЬКА ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА”(ТОВ

“ЧВАШ”)ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЧЕРНIГIВСЬКА

ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА”(ТОВ “ЧВАШ”)

2) Організаційно-правова

форма

            Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код

юридичної особи

            34338634

4) Місцезнаходження

            07801, Київська обл., Бородянський район, селище мiського

типу Бородянка, ПРОВУЛОК ПОЛЬОВИЙ, будинок 9

5) Опис

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АС” (ОБЛАСНИЙ

АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР)

Код ЄДРПОУ засновника:

13737357

Адреса засновника:

07801, Київська обл., Бородянський район, селище мiського типу Бородянка,

ПРОВУЛОК ПОЛЬОВИЙ, будинок 9

Розмiр внеску до

статутного фонду (грн.): 2825550.00

Данi про розмiр

статутного капiталу (статутного або складеного капiталу)    

Розмiр (грн.): 11302200.00

 

 

 

13.

Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата

призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище,

ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні

дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)

1

2

3

07.07.2010

Здебський А.А.

+380457751702,

vatas@ukr.net

Опис

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

 Корпоративний секретар.

Загальнi збори мають право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний

секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами

та/або iнвесторами.

 Робота Корпоративного

секретаря оплачується iз загального бюджету Товариства. Права, обов’язки,

строки повноважень, розмiр оплати працi та вiдповiдальнiсть Корпоративного

секретаря визначаються внутрiшнiми документами Товариства, а також трудовим

договором, що укладається ним з Товариством. Трудовий договiр з Корпоративним

секретарем вiд iменi Товариства пiдписується Президентом Товариства.

 

 

XI.

Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі

відповідно до попередніх звітних періодів

ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА

 

Органами управлiння Товариства є:

1.Загальнi збори Товариства (або надалi -“Загальнi збори”) –

вищий орган Товариства;

2. Одноособовий виконавчий орган в особi Президента товариства;

3 .Ревiзор Товариства.

 

ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ

Загальнi збори є вищим органом Товариства.

Товариство зобов’язане щороку скликати Загальнi збори (рiчнi загальнi

збори). Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше30 квiтня наступного за

звiтним року.

До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов’язково вносяться

питання.

Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включенi до

перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. На

Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть

бути присутнi представник аудитора Товариства та посадовi особi Товариства

незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представник органу, який

представляє права та iнтереси трудового колективу.

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах,

складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему

України.

Змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних

зборах, пiсля його складення можуть вноситися особою або органом Товариства,

передбаченими статутом чи положенням про Загальнi збори.

Обмеження права акцiонера на участь у Загальних зборах встановлюється

законом.

Письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв та їх порядок

денний надсилається кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв,

складеному на дату, визначену Президентом товариства , а у разi скликання

позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв – акцiонерами, якi цього вимагають.

Встановлена дана не може передувати дню прийняття рiшення про проведення

Загальних зборiв i не може бути встановленою ранiше, нiж за 60 днiв до дати

проведення загальних зборiв.

 

Письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв та їх порядок

денний надсилається акцiонерам персонально особою, яка скликає Загальнi збори,

у строк не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати їх проведення. Повiдомлення розсилає

особа, яка скликає Загальнi збори, або особа, яка веде облiк прав власностi на

акцiї Товариства у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами.

Повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства має мiстити всi

данi, що передбаченi Законом України “Про акцiонернi товариства”.

Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного

пункту за мiсцезнаходженням товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання

Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без

громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.

Порядок денний Загальних зборiв попередньо затверджується Президентом

товариства, а в разi скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу

акцiонерiв – акцiонерами, якi цього вимагають.

Порядок внесення змiн до порядку денного Загальних зборiв

встановлюється законодавством Товариство не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати

проведення Загальних зборiв повинно письмово повiдомити акцiонерiв про змiни у

порядку денному.

Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або

уповноважена особа юридичної особи.

Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний

строк. Акцiонер має право у будь-який момент замiнити свого представника,

повiдомивши про це Президента товариства.

Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може

посвiдчуватися реєстратором депозитарiєм, зберiгачем, нотарiусом та iншими

посадовими особами, якi вчиняють нотарiальнi дiї, чи в iншому передбаченому

законодавством порядку.

Акцiонер має право надати довiренiсть на право участi та голосування на

Загальних зборах декiльком своїм представникам.

Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого

представника на Загальних зборах.

Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах

не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав

довiренiсть, замiсть свого представника.

Голова Загальних зборiв обирається на початку засiдання з числа

присутнiх акцiонерiв. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж

зазначено у повiдомленнi  про проведення

Загальних зборiв.

Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна

комiсiя, яка призначається Президентом товариства, а в разi скликання

позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв – акцiонерами, якi цього

вимагають.    

Акцiонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних

зборах.    

Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах,

додається до протоколу Загальних зборiв.

Посадовi особи Товариства зобов’язанi забезпечити вiльний доступ

представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв

та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних

зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв.

Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi

Товариства.

 

До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:

         1) визначення основних

напрямiв дiяльностi Товариства;

          2) внесення змiн до

статуту Товариства;

          3) прийняття рiшення

про анулювання викуплених акцiй;     

          4) прийняття рiшення

про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй:

          5) прийняття рiшення

про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

          6) рийняття рiшення про

змiну типу Товариства;

          7) прийняття рiшення

про розмiщення акцiй;

           8) прийняття рiшення

про розмiщення iнших цiнних паперiв;          

          9)прийняття рiшення про

збiльшення статутного капiталу Товариства;

          10 )прийняття рiшення

про зменшення статутного капiталу Товариства;

          11)прийняття рiшення

про дроблення або консолiдацiю акцiй;

12)       прийняття   рiшення  

про  обрання   (замiну)  

реєстратора   власникiв   iменних  

цiнних   паперiв Товариства або

депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

13)       визначення дати

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;

14)       затвердження ринкової

вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;

15)       затвердження   положень  

про   Загальнi   збори,  

Президента товариства   та   Ревiзора Товариства, а також внесення змiн

до них;

16)       затвердження iнших

внутрiшнiх документiв Товариства, якщо iнше не передбачено статутом Товариства;

17)       затвердження рiчного

звiту Товариства;   

18)       розподiл прибутку i

збиткiв Товариства;

19)       прийняття рiшення про

викуп Товариством розмiщених ним акцiй;

20)       прийняття рiшення про

форму iснування акцiй;

21)       затвердження розмiру

рiчних дивiдендiв; 

22)       прийняття рiшень з

питань порядку проведення Загальних зборiв;

23)       обрання та вiдкликання

повноважень Президента товариства, Ревiзора, прийняття рiшення про дострокове

припинення їх повноважень;

24)       затвердження умов

цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Президентом товариства,

встановлення розмiру його винагороди;

25)       прийняття   рiшення  

про   вiдсторонення   Президента товариства   вiд  

виконання   його повноважень

та  обрання  особи, 

яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження  Президента

товариства;

26)       прийняття рiшення про

видiл та припинення Товариства, про лiквiдацiю Товариства, обрання

лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку

розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог

кредиторiв i затвердження лiквiдацiйного балансу;

27)       вирiшення питань про

участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про

заснування iнших юридичних осiб;           

28)       прийняття рiшення за

наслiдками розгляду звiту Президента товариства, звiту Ревiзора,

29)       затвердження принципiв

(кодексу) корпоративного управлiння Товариства;

30)       обрання комiсiї з

припинення Товариства;

31)       обрання   аудитора 

Товариства  та   визначення  

умов   договору,   що  

укладатиметься   з   ним , 

встановлення розмiру оплати його послуг;

32)       прийняття рiшення про

вчинення значних  правочинiв у випадках,

передбачених законодавством;

33)       визначення ймовiрностi

визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе

зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або

викупу акцiй;

34)       прийняття рiшення про

обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

35)       надсилання в порядку,

передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;

36)       вирiшення iнших питань,

що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз статутом або

положенням про Загальнi збори Товариства.

Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї

Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.

До виключної компетенцiї Загальних зборiв законом може бути вiднесено

вирiшення й iнших питань.

Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю

на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах

акцiонерного товариства.

3агальнi збори Товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у

них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих

акцiй.

Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з

питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм проведення

кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери – власники акцiй Товариства,

якi володiють акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на

участь у Загальних зборах. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу.

 

Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування,

приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

3агальними зборами може встановлюватися бiльша кiлькiсть голосiв

акцiонерiв, необхiдних для прийняття рiшень з питань порядку денного, крiм

питань:

1)         про дострокове

припинення повноважень посадових осiб органiв Товариства:

2)         про звернення з позовом

до посадових осiб органiв Товариства стосовно вiдшкодування збиткiв, завданих

Товариству;

3)         про звернення з позовом

у разi  недотримання вимог законодавства

України  при вчиненнi значного правочину.

Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, якi набрали

найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50 вiдсоткiв

голосiв.

Рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами

2.3,6,7,9,10 та 26 п. 8.9. цього статуту, приймається бiльш як трьома чвертями

голосiв акцiонерiв вiд загальної їх кiлькостi.

Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до

порядку денного.

 У ходi Загальних зборiв може

бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до

наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi

зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих

принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна

реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в

Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня.

Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що

зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.

Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може

перевищувати трьох.

На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку

денного, винесених на голосування.

При голосуваннi з питань злиття, приєднання, подiлу, перетворення,

видiлу Товариства; вчинення Товариством значного правочину та змiни розмiру

статутного капiталу Товариства, використання бюлетенiв є обов’язковим.              

Роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших

питань, повязаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах,

надає лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами акцiонерiв.

Повноваження лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися реєстратору або

депозитарiю товариства.

3а пiдсумками голосування складається протокол, що пiдписується всiма

членами лiчильної комiсiї Товариства, якi брали участь у пiдрахунку голосiв.

Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення

протоколу про пiдсумки голосування.

Протокол про пiдсумки голосування додається до протоколу Загальних

зборiв.

Протокол Загальних зборiв складається протягом 10 днiв з моменту

закриття Загальних зборiв та пiдписується головуючим i секретарем Загальних

зборiв.

Протокол Загальних зборiв, пiдписаний головою та секретарем Загальних

зборiв, пiдшивається, скрiплюється печаткою Товариства та пiдписом Президента

товариства.

 

Позачерговi Загальнi збори скликаються Президентом товариства:

1)з власної iнiцiативи, у тому числi в разi порушення провадження про

визнання товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину;

2) на вимогу ревiзiйної комiсiї (ревiзора);

3) на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно

є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства;

4) в iнших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

 Позачерговi Загальнi збори мають

бути проведенi протягом 30 днiв з дати подання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Президент товариства має

право прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв з письмовим

повiдомленням акцiонерiв про проведення позачергових Загальних зборiв та

порядок денний не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення з позбавленням

акцiонерiв права вносити пропозицiї до порядку денного.

У такому разi за вiдсутностi кворуму позачергових Загальних зборiв

повторнi загальнi збори не проводяться.

У разi якщо протягом встановленого строку Президент товариства не

прийняв рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi збори можуть

бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагають. Рiшення Президента товариства

про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв може бути оскаржене

акцiонерами до суду.

Товариство або особа, якi ведуть облiк прав власностi на акцiї

Товариства, зобов’язанi протягом п’яти робочих днiв надати iнформацiю про

перелiк власникiв акцiй Товариства, а також iншу iнформацiю, необхiдну для

органiзацiї проведення позачергових Загальних зборiв, за запитом Президента

товариства.

У разi скликання Загальних зборiв акцiонерами повiдомлення про це та

iншi матерiали розсилаються всiм акцiонерам Товариства особою, яка веде облiк

прав власностi на акцiї Товариства.

 

ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИСТВА

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною

дiяльнiстю, є Президент Товариства, який обирається Загальними зборами

акцiонерiв.

Президент товариства є постiйно дiючим одноособовим органом Товариства,

що здiйснює управлiння дiяльнiстю Товариства, яке впроваджується в дiю наказами

та розпорядженнями Президента товариства i внутрiшнiми нормативними документами

(положеннями, iнструкцiями),якi ним затверджуються.. Дiяльнiсть Президента

товариства регламентується цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв

та чинним законодавством.

Президент товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм

тих, що згiдно з чинним законодавством України, цим Статутом, або рiшенням

Загальних зборiв акцiонерiв належать до виключної компетенцiї iншого органу

Товариства..

Загальнi збори акцiонерiв можуть передавати свої повноваження до

компетенцiї Президента товариства, крiм тих; що належать до виключної

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.

            До компетенцiї

Президента товариства належить:

а)         забезпечення виконання

рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

б)пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про

дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм

скликання акцiонерами позачергових. Загальних зборiв;

в)         прийняття рiшення  про проведення чергових та  позачергових загальних зборiв на вимогу

акцiонерiв;

г)         обрання реєстрацiйної

комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;

         г)визначення дати

складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення

Загальних зборiв;

д)розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;

е) визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження

оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;

є) органiзацiя    фiнансово-господарської

дiяльностi    Товариства,    органiзацiя    ведення облiку та складання звiтностi;

ж) керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв, забезпечення  виконання 

покладених на  них завдань;

з) розробка та затвердження органiзацiйної структури Товариства;

i) затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних

документiв з питань страхування;

ї) визначення умов цивiльно-правових (трудових) вiдносин в Товариствi,

умов оплати працi, затвердження кошторису витрат  Товариства;

й) вирiшення питань добору, розстановки, пiдготовки та перепiдготовки

кадрiв;

к) розгляд та попереднє затвердження рiчного звiту та балансу

Товариства;

л) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок;

м) заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв

Товариства i прийняття вiдповiдних рiшень;

н) затвердження рiчних звiтiв структурних пiдроздiлiв Товариства;

о) визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх

використання та охорони;

п) iншi питання за винятком тих, що входять до виключної компетенцiї

iнших органiв та посадових осiб Товариства.

Президент товариства може прийняти рiшення про передачу частини

належних йому прав до компетенцiї керiвникiв структурних пiдроздiлiв товариства.

Президент товариства обирається з осiб, якi перебувають з Товариством у

трудових вiдносинах. Акцiонери Товариства (їх представники) можуть бути

обраними на посаду Президента товариства, якщо вони перебувають з Товариством у

трудових вiдносинах i не обранi до складу iнших органiв Товариства.

 

ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИСТВА має право:

           без довiреностi дiяти

вiд iменi Товариства, представляти його в усiх установах, пiдприємствах та

органiзацiях будь-якої форми власностi як в Українi, так i за кордоном,

вiдповiдно до Статуту Товариства;

           дiяти    без   

обмежень    вiдносно    безпосередньої    дiяльностi    Товариства  

;

           розподiляти   обов’язки  

помiж   заступниками  Президента товариства,   встановлювати   ступiнь їх 

вiдповiдальностi;

           забезпечувати виконання

рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

           подавати на розгляд

Загальних Зборiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;

           вiдкривати рахунки в

установах банкiв;

           видавати доручення;

           органiзовувати

навчання працiвникiв Товариства з питань статутної дiяльностi;

           ухвалювати рiшення

щодо вiдрядження працiвникiв Товариства, у 

тому числi i за межi України;

           затвердження

договiрних цiн та тарифiв на рiзнi послуги ,якi надає товариство;

           видавати  розпорядження 

та   накази,  якi  є  обов’язковими 

для   виконання   всiма  

працiвниками Товариства;

           приймати на роботу та

звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi в вiдокремлених

структурних пiдроздiлах Товариства;

           затверджувати посадовi

iнструкцiї працiвникiв Товариства;

           передавати частину

своїх прав та обов’язкiв своїм заступникам, що оформлюється наказом по

Товариству;

           пiдписувати  рiзного 

роду договори, угоди та  iншi   юридичнi  

акти,   розпоряджатися   майном Товариства, в межах та з урахуванням

обмежень, встановлених Статутом Товариства;

           виконувати     iншi 

функцiї,   що   випливають  

  Статуту   Товариства,  

рiшень  Загальних   зборiв акцiонерiв   Товариства  

,   здiйснювати   iншу  

адмiнiстративно – розпорядчу 

дiяльнiсть   по

управлiнню Товариством.

Президент товариствая  пiдзвiтний

Загальним зборам акцiонерiв Товариства, 

несе  перед  ними вiдповiдальнiсть за виконання їх рiшень.

            Заступники Президента

товариства (Вiце-Президенти товариства) призначаються Президентом товариства.

 У разi вiдсутностi Президента

товариства його обов’язки виконує один iз уповноважених ним заступникiв

(Вiце-Президент товариства). Президент товариства може доручати вирiшення

окремих питань, що входять до його компетенцiї, керiвникам структурних та

вiдокремлених пiдроздiлiв.

Вiце-Президенти товариства та iншi особи мають право пiдпису вiд iменi

Товариства на пiдставi довiреностей, якi видаються  Президентом 

товариства.

 

                    РЕВIЗОР

ТОВАРИСТВА

       У Товариствi  Загальними зборами  обирається Ревiзор термiном на 3 роки..

        Перевiрка

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй

та представництв проводиться Ревiзором. Перевiрки здiйснюються за дорученням

Вищого органу Товариства , з власної iнiцiативи Ревiзора Товариства або на

вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв.

        Ревiзор  пiдзвiтний Загальним зборам Товариства.

Матерiали перевiрок Ревiзор  надає Вищому

органу Товариства.

         Ревiзор має право

залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми.

Витрати, пов’язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм

здiйснюються за рахунок Товариства.

         Ревiзор обирається

шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну

дiєздатнiсть.

          Не можуть бути

Ревiзорами:

                   – Президент

товариства.

                  

Вiце-Президент товариства.

                   – Особа, яка

не має повної цивiльної дiєздатностi.

                   – Члени iнших

органiв Товариства.

          Ревiзор не може входити

до складу лiчильної комiсiї Товариства.

          Ревiзор може бути

вiдкликаний за наявностi для цього пiдстав до закiнчення термiну його

повноважень за рiшенням Вищого органу Товариства. 

         Функцiї Ревiзора:

            Контроль за виконанням Виконавчим органом

Товариства рiчних фiнансових планiв Товариства.

              Аналiз ефективностi та повноти виконання

Виконавчим органом Товариства рiшень Вищого органу Товариства щодо питань

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

              Контроль за своєчасним та повним здiйсненням

розрахункiв з бюджетом.

              Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та

повнотою виплати дивiдендiв.

              Перевiрка фiнансової документацiї Товариства,

ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

               Перевiрка дотримання порядку сплати акцiй

акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй.

               Аналiз   

вiдповiдностi    ведення   

у    Товариствi    бухгалтерського    i статистичного облiку вимогам чинного

законодавства.

               Подання звiтiв про результати перевiрок

Вищому органу Товариства та надання рекомендацiй Вищому органу Товариства на

пiдставi цих звiтiв.

                Надання 

Загальним зборам  Товариства

рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.

          Ревiзор має право:

              Отримувати вiд органiв управлiння

Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали щодо

перевiрки, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового

запиту.

              Вимагати скликання засiдань Виконавчого

органу Товариства, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi

порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних

органiв управлiння Товариства.

                Вимагати вiд посадових осiб Товариства

пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзора.

               Отримувати, розглядати звiти аудиторiв,

складати вiдповiднi висновки.

                Брати участь з правом дорадчого голосу у

засiданнях Виконавчого органу Товариства     

.               Ревiзор має право вносити пропозицiї до

порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання    позачергових загальних зборiв.

            Обов’язки Ревiзора:

                Проводити перевiрки рiчної, а в разi

необхiдностi за дорученням Президента Товариства та/або Загальних зборiв –

квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

                 Складати висновки за результатами перевiрок

рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Виконавчому органу Товариства не

пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзора

Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

                 

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв Товариства, Виконавчого

органу Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв,

доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

                  Вимагати скликання позачергових Загальних

зборiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або

виявлено зловживання посадових осiб Товариства.

                   Ревiзор зобов’язаний вимагати позачергового

скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi, 

якщо  виникла  загроза 

iнтересам  Товариства  або виявлено зловживання посадових осiб.

           Витрати, пов’язанi з

виконанням повноважень Ревiзора,   

вiдшкодовуються   

Товариством    у    порядку,   

визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

            Аудиторська перевiрка.

            Аудиторська перевiрка

дiяльностi Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акцiонерiв,

якi разом володiють не менш як десятьма вiдсотками акцiй.

            Порядок проведення

аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства встановлюється законом.

            Витрати, пов’язанi з

проведенням такої перевiрки, покладаються на осiб, на вимогу яких проводиться

аудиторська перевiрка, якщо загальними зборами акцiонерiв не буде ухвалене

рiшення про iнше. Для пiдтвердження достовiрностi та повноти рiчного балансу i

звiтностi, Товариство, згiдно iз вимогами законодавства та цього статуту,

замовляє проведення аудиторської перевiрки.

 

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

    Корпоративний секретар.

Загальнi збори мають право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний

секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або

iнвесторами.

    Робота Корпоративного

секретаря оплачується iз загального бюджету Товариства. Права, обов’язки,

строки повноважень, розмiр оплати працi та вiдповiдальнiсть Корпоративного

секретаря визначаються внутрiшнiми документами Товариства, а також трудовим

договором, що укладається ним з Товариством. Трудовий договiр з Корпоративним

секретарем вiд iменi Товариства пiдписується Президентом Товариства.

 

ПОСАДОВI ОСОБИ ОРГАНIВ УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА

Посадовими особами органiв Товариства не можуть бути народнi депутати

України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих

органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi,

посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ,

державнi службовцi, крiм випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння

корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або

територiальної громади в ревiзiйнiй комiсiї Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, не можуть

бути посадовими особами органiв Товариства, що провадить цей вид дiяльностi.

Особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи

господарськi злочини, не можуть бути посадовими особами органiв  Товариства.

Посадовi особи органiв Товариства не мають права розголошувати

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм

випадкiв, передбачених законодавством.

Посадовi особи органiв Товариства на вимогу Ревiзора або аудитора

зобов’язанi надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.

Посадовим особам органiв Товариства виплачується винагорода тiльки на

умовах, якi  встановлюються

цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

Посадовi особи органiв Товариства повиннi дiяти з iнтересах

Товариства,  дотримуватися законодавства,

положень статуту та iнших документiв Товариства.

 Посадовi особи органiв

Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi

Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законодавством.

 

Cередньооблікова чисельність

штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників

та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати

праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його

збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників

операційним потребам емітента

На даний час середня облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв

облiкового складу складае 15 осiб.

Персонал Товариства складають працiвники та посадовi особи, якi

прийнятi на роботу за трудовими договорами та контрактами (у тому числi

персонал вiдокремлених структурних пiдроздiлiв), якi призначенi Президентом

товариства, обранi Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Питання найму та

звiльнення, форми оплати працi, а також матерiального заохочення працiвникiв

Товариства вирiшуються Президентом товариства. Питання найму та звiльнення,

форми оплати працi, а також матерiального заохочення посадових осiб Товариства

вирiшуються Загальними зборами або Президентом товариства  у вiдповiдностi до положень цього статуту.

Посадовими особами Товариства є Президент товариства, його заступники,

головний бухгалтер, його заступник, керiвники вiдокремлених структурних

пiдроздiлiв.

Вимоги щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї посадових осiб

Товариства встановлюються чинним законодавством та внутрiшнiми положеннями

Товариства.

 

 

Належність емітента до

будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження

об’єднання,  зазначаються опис діяльності

об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні,

позиції емітента в структурі об’єднання

ПРИВАТНЕ   АКЦIОНЕРНЕ   ТОВАРИСТВО  

<АС> (обласний авiацiйний центр) до будь яких об’єднань

пiдприємств не належить.

 

Cпільна діяльність, яку

емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому

вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та

отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної

діяльності

ПРИВАТНЕ   АКЦIОНЕРНЕ   ТОВАРИСТВО  

<АС> (обласний авiацiйний центр) у 2019 роцi ухвалило договiр про

спiльну дiяльнiсть № 1 вiд 30.05.19р. з ТОВ <ЧЕРНIГIВСЬКА ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА> , з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної

дiяльностi ПрАТ “АС” не проводить. Внесок ПрАТ “АС” склав

19416 тис.грн., Мета внесення – отримання прибутку. Фiнансовi результати частки

ПрАТ “АС” склали : доходи 5,8 тис.грн., витрати 1,35 тис.грн., чистий

прибуток 4,4 тис.грн.

 

Будь-які пропозиції щодо

реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,

умови та результати цих пропозицій

Таких пропозицiй небуло.

 

Опис обраної облікової

політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство веде облiк результатiв  

дiяльностi,    веде   оперативний,    бухгалтерський   та статистичний облiк.

Бухгалтерський, оперативний та статистичний облiк i звiтнiсть у

Товариствi ведуться згiдно з нормами, що дiють в Українi.

Вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне подання бухгалтерської та

iншої звiтностi покладено на Президента Товариства та Головного бухгалтера

Товариства, компетенцiя якого визначена чинним законодавством України.

Операцiйний рiк встановлюється з 1 сiчня по 31 грудня включно.

Товариство  та його посадовi

особи  несуть  встановлену   

законодавством вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, що мiстяться в

рiчному звiтi та балансi.

Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облiк у

вiдповiдностi з дiючим законодавством.

Президент i головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за

невиконання порядку ведення та достовiрностi облiку i звiтностi товариства.

На протязi 2019 року вiдповiдальнi особи за фiнансово-господарську

дiяльнiсть ПрАТ “АС” не змiнювались та залишаються i на даний час, а

саме:

президент – Бадрудiнов О.К. та головний бухгалтер – Вiннiченко Л.Я.

Перевiрки фiнансової дiяльностi товариства здiйснюються державною

податковою iнспекцiєю, iншими державними органами в межах їх компетенцiї,

ревiзiйною комiсiєю товариства та аудиторськими органiзацiями.

 

Основні види продукції або

послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент

отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни,

суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також

частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва

окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних

змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності

емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та

розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;

інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює

діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його

становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості

продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше

10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою

діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом

отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основний вид послуг, що надає ПрАТ “АС”, це авiацiйнi послуги

(дiяльнiсть авiацiйного пасажирського та вантажного нерегулярного транспорту),

а самє аеродромнi послуги, якi надаються рiзноманiтним авiакомпанiям та

приватним особам, що потребують надання зазначених послуг, що мають виключно

сезонний характер. Цi послуги переважною бiльшiстю надаються у веснньо-лiтнiй

перiод року з середини квiтня до середини жовтня мiсяця. Основний ринок

користування послугами, яки надає ПрАТ “АС” є регiони України. Спад в

економiцi нашої держави, що почався з 2014 року дуже сильно сказався на

кiлькостi надання послуг товариством. Кiлькiсть та обсяги надання послуг в 2019

роцi збiльшився в порiвняннi з 2018 роком, але цей рiвень ще дуже низiкий у

порiвняннi з докризовим станом.

 

Основні придбання або

відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які

значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх

необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх

вартість і спосіб фінансування

За останнi п”ять рокiв було придбано основнi засоби, насамперед

авiацiйна технiка, на загальну суму 78480 тис.грн., а вiдчужено застарiле

обладнання залишковою вартiстю 24009 тис.грн.

У 2015 роцi  надiйшло основнiх

засобiв на суму 2120 тис.грн., а  вибуло

за цей перiод основнiх засобiвна суму 25 тис.грн.

У 2016 роцi  не надiйшло та  не вибуло основнiх засобiв.

У 2017 роцi  надiйшло основнiх

засобiв на суму 16 тис.грн., а вибуло на суму 73 тис.грн. за залишковою

вартiстю.

У 2018 роцi  надiйшло основнiх

засобiв на суму 93 тис.грн., а вибуло на суму 1669 тис.грн. за залишковою

вартiстю.

У 2019 роцi  надiйшло основнiх

засобiв на суму 76251 тис.грн., а вибуло на суму  22242 тис.грн.

Наведенi данi вказують велику перевагу обсягiв закупiвлi нових основних

засобiв над  вiдчуженням застарiлого

обладнання за останнi п”ять рокiв.

 

Основні засоби емітента,

включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;

виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства,

плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів,

характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених,

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та

очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариство використовуєть для виробничих потреб виключно власнi основнi

засоби.

Основнi засоби товариства заходяться за мiсцем розташування самого

товариства, а самє за адресою: Київська обл., Бородянський район, селище

мiського типу Бородянка, провулок Польовий (колишный Жовтневий), будинок 9,

Аеродром Бородянка.

Первiсна вартiсть основнiх засобiв разом на початок року склала 15083

тис.грн.

Первiсна вартiсть основнiх засобiв разом на кiнець року склала 78799

тис.грн.

Надiйшло основнiх засобiв за рiк на суму 76251 тис.грн., а вибуло на

суму  22242 тис.грн..

Будiвлi та споруди в основному були збудованi у 1998 роцi та взагалi

мають бiльше 20 вiдсоткiв зносу.

Машини та обладнання використовуються з 1993р. та мають загальний знос

бiльше 80 %.

Транспортнi засоби працюють з 1994р. та мають бiльше 70 вiдсоткiв

зносу.

Iншi основнi засоби мають бiльше 50 вiдсоткiв зносу.

 

Проблеми, які впливають на

діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних

обмежень

Наявнiсть використовємого обладнання яке має певний знос, що постiйно

веде до його ремонту та замiнi, а це веде до збiльшення собiвартостi послуг.

Також проблеми пов’язанi iз затримками в оплатi за виконанi авiа послуги не

дають можливостi товариству виконувати бiльшого об’єму робiт, що стримує темпи

фiнансово-економiчного росту товариства.

Неплатоспроможнiсть деяких замовникiв веде к ризику неотримання коштiв

за виконанi роботи, що веде к збиткам товариства.

Обмежена кiлькiсть квалiфiкованих спецiалiстiв, яки можуть виконувати

замовленi роботи обмежує об’єми їх виконання, а їх нарощування потребує навчання

додаткових спецiалiстiв, що веде до додаткових витрат.

Конкуренцiя зростає, що змушує зменшувати вартiсть виконуемих робiт,

однак регiональне розташування товариства дає можливiсть зайняти свою нiшу на

цьому ринку.

Податковий тягар, зрiст цiн на ПММ, конкуренцiя, знос та вихiд з ладу

виробничого обладнання, брак фахiвцiв та недостатнi умови працi мають значний

вплив. Необхiдно зменшення податкових ставок, стабiльнiсть цiн, вчасний ремонт

та замiна виробничого обладнання, цiльова пiдготовка кадрiв та покращення умов

працi персоналу.

Полiтична нестабiльнiсть має середнiй вплив.

 

Опис обраної політики щодо

фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних

потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Йде нарощування матерiальної бази пiдприємства для можливостi

розгортання дiяльностi у напрямку поширювання спектру виконуемих послуг та

виконання бiльшого об’єму робiт i зменшення собiвартостi цих послуг.

 

Вартість укладених, але ще не

виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартiсть робiт виконуемих договорiв буде визначена пiсля їх виконання,

бо цi договори не мають гарантованого нальоту.

 

Стратегія подальшої діяльності

емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції,

поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на

діяльність емітента в майбутньому)

В галузi iде нарощування необхiдної матерiальної бази для можливостi

виконання бiльш вагомих замовлень та зменшення собiвартостi цих послуг.

Прогнозується збереження обсягiв робiт попереднього року, а можливо i

невиликiй зрiст об’єму виконуемих робiт у зв’язку iз можливiстю виконання iнших

робiт у галузi.

 

Опис політики емітента щодо

досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за

звітний рік

Дослiдження та розробки товариством не проводяться.

 

Інша інформація, яка може

бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності

емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз

господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в

довільній формі

Пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства за три

останнi  2016-2019 роки:

Пiдприємство весь цей час працювало збитково, але поступово кожен

наступний рiк показники покращувалися у вiдношеннi до  попереднього року, що дає надiю на деякий

зрiст i в наступному роцi.

 

 

IV.

Інформація про органи управління

Орган

управління

Структура

Персональний

склад

ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ

ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ

ТОВАРИСТВА

 

Органами управлiння

Товариства є:

1.Загальнi збори

Товариства (або надалi -“Загальнi збори”) – вищий орган Товариства;

2. Одноособовий виконавчий

орган в особi Президента товариства;

3 .Ревiзор Товариства –

контрлюючий орган.

 

ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ

Загальнi збори є вищим

органом Товариства.

Товариство зобов’язане

щороку скликати Загальнi збори (рiчнi загальнi збори). Рiчнi Загальнi збори

проводяться не пiзнiше30 квiтня наступного за звiтним року.

До порядку денного рiчних

Загальних зборiв обов’язково вносяться питання.

Усi iншi загальнi збори,

крiм рiчних, вважаються позачерговими.

У Загальних зборах

Товариства можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi

мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за

запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi

представник аудитора Товариства та посадовi особi Товариства незалежно вiд

володiння ними акцiями Товариства, представник органу, який представляє права

та iнтереси трудового колективу.

Перелiк акцiонерiв, якi

мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку,

встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Змiни до перелiку

акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його

складення можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими

статутом чи положенням про Загальнi збори.

Обмеження права акцiонера

на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

Письмове повiдомлення про

проведення Загальних зборiв та їх порядок денний надсилається кожному

акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному на дату, визначену

Президентом товариства , а у разi скликання позачергових Загальних зборiв на

вимогу акцiонерiв – акцiонерами, якi цього вимагають. Встановлена дана не

може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв i не

може бути встановленою ранiше, нiж за 60 днiв до дати проведення загальних

зборiв.

 

Письмове повiдомлення про

проведення Загальних зборiв та їх порядок денний надсилається акцiонерам

персонально особою, яка скликає Загальнi збори, у строк не пiзнiше нiж за 30

днiв до дати їх проведення. Повiдомлення розсилає особа, яка скликає Загальнi

збори, або особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства у разi

скликання Загальних зборiв акцiонерами.

Повiдомлення про

проведення Загальних зборiв Товариства має мiстити всi данi, що передбаченi

Законом України “Про акцiонернi товариства”.

Загальнi збори проводяться

на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням

товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100

вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства,

iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.

Порядок денний Загальних

зборiв попередньо затверджується Президентом товариства, а в разi скликання

позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв – акцiонерами, якi цього

вимагають.

Порядок внесення змiн до

порядку денного Загальних зборiв встановлюється законодавством Товариство не

пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв повинно письмово

повiдомити акцiонерiв про змiни у порядку денному.

Представником акцiонера на

Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної

особи.

Акцiонер має право

призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має

право у будь-який момент замiнити свого представника, повiдомивши про це

Президента товариства.

Довiренiсть на право

участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися реєстратором

депозитарiєм, зберiгачем, нотарiусом та iншими посадовими особами, якi

вчиняють нотарiальнi дiї, чи в iншому передбаченому законодавством порядку.

Акцiонер має право надати

довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком

своїм представникам.

Акцiонер має право у

будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах.

Надання довiреностi на

право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на

цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого

представника.

Голова Загальних зборiв

обирається на початку засiдання з числа присутнiх акцiонерiв. Загальнi збори

не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення

Загальних зборiв.

Реєстрацiю акцiонерiв (їх

представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається Президентом

товариства, а в разi скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу

акцiонерiв – акцiонерами, якi цього вимагають.

Акцiонер, який не

зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Перелiк акцiонерiв, якi

зареєструвалися для участi у загальних зборах, додається до протоколу

Загальних зборiв.

Посадовi особи Товариства

зобов’язанi забезпечити вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера)

та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за

реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та

пiдбиттям його пiдсумкiв.

Загальнi збори можуть

вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства.

 

Президента товариства

ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ

ТОВАРИСТВА

 

Органами управлiння

Товариства є:

1.Загальнi збори

Товариства (або надалi -“Загальнi збори”) – вищий орган Товариства;

2. Одноособовий виконавчий

орган в особi Президента товариства;

3 .Ревiзор Товариства –

контрлюючий орган.

 

ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИСТВА

Виконавчим органом

Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Президент

Товариства, який обирається Загальними зборами акцiонерiв.

Президент товариства є

постiйно дiючим одноособовим органом Товариства, що здiйснює управлiння

дiяльнiстю Товариства, яке впроваджується в дiю наказами та розпорядженнями

Президента товариства i внутрiшнiми нормативними документами (положеннями,

iнструкцiями),якi ним затверджуються.. Дiяльнiсть Президента товариства

регламентується цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та чинним

законодавством.

Президент товариства

вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним

законодавством України, цим Статутом, або рiшенням Загальних зборiв

акцiонерiв належать до виключної компетенцiї iншого органу Товариства..

Загальнi збори акцiонерiв

можуть передавати свої повноваження до компетенцiї Президента товариства,

крiм тих; що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.

Президент товариствая

пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства, несе перед ними

вiдповiдальнiсть за виконання їх рiшень.

Заступники Президента

товариства (Вiце-Президенти товариства) призначаються Президентом товариства.

У разi вiдсутностi

Президента товариства його обов’язки виконує один iз уповноважених ним

заступникiв (Вiце-Президент товариства). Президент товариства може доручати

вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, керiвникам

структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв.

Вiце-Президенти товариства

та iншi особи мають право пiдпису вiд iменi Товариства на пiдставi

довiреностей, якi видаються Президентом товариства.

 

РЕВIЗОР ТОВАРИСТВА

ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ

ТОВАРИСТВА

 

Органами управлiння

Товариства є:

1.Загальнi збори

Товариства (або надалi -“Загальнi збори”) – вищий орган Товариства;

2. Одноособовий виконавчий

орган в особi Президента товариства;

3 .Ревiзор Товариства –

контрлюючий орган.

 

У Товариствi Загальними

зборами обирається Ревiзор термiном на 3 роки..

Перевiрка

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств,

фiлiй та представництв проводиться Ревiзором. Перевiрки здiйснюються за

дорученням Вищого органу Товариства , з власної iнiцiативи Ревiзора

Товариства або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10

вiдсотками голосiв.

Ревiзор пiдзвiтний

Загальним зборам Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзор надає Вищому органу

Товариства.

Ревiзор має право залучати

до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати,

пов’язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм

здiйснюються за рахунок Товариства.

Ревiзор обирається шляхом

кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну

дiєздатнiсть.

 

 

 

 

V.

Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація

щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

з/п

Посада

Прізвище,

ім’я, по батькові

Рік

народження

Освіта

Стаж

роботи (років)

Найменування

підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата

набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Президент

Бадрудiнов Олександр

Кахрудiнович

1959

вища

28

Директор ТДВ

“Пульс”

22.12.1993, безстроково

 

Опис:

ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИСТВА має право:

           без довiреностi

дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в усiх установах, пiдприємствах

та органiзацiях будь-якої форми власностi як в Українi, так i за кордоном,

вiдповiдно до Статуту Товариства;

           дiяти    без   

обмежень    вiдносно    безпосередньої    дiяльностi    Товариства   ;

           розподiляти   обов’язки  

помiж   заступниками  Президента товариства,   встановлювати   ступiнь їх 

вiдповiдальностi;

           забезпечувати

виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

           подавати на розгляд

Загальних Зборiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;

           вiдкривати рахунки в

установах банкiв;

           видавати доручення;

           органiзовувати

навчання працiвникiв Товариства з питань статутної дiяльностi;

           ухвалювати рiшення

щодо вiдрядження працiвникiв Товариства, у 

тому числi i за межi України;

           затвердження

договiрних цiн та тарифiв на рiзнi послуги ,якi надає товариство;

           видавати  розпорядження  та  

накази,  якi  є 

обов’язковими  для   виконання  

всiма   працiвниками Товариства;

           приймати на роботу

та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi в вiдокремлених

структурних пiдроздiлах Товариства;

           затверджувати

посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;

           передавати частину

своїх прав та обов’язкiв своїм заступникам, що оформлюється наказом по

Товариству;

           пiдписувати  рiзного  роду договори, угоди та  iншi  

юридичнi   акти,   розпоряджатися   майном Товариства, в межах та з

урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;

           виконувати     iншi 

функцiї,   що   випливають    

Статуту   Товариства,   рiшень 

Загальних   зборiв акцiонерiв   Товариства   ,  

здiйснювати   iншу   адмiнiстративно – розпорядчу  дiяльнiсть  

по

управлiнню Товариством.

Президент товариствая 

пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства,  несе 

перед  ними вiдповiдальнiсть за

виконання їх рiшень.

 

Судимостi не має

2

Голова ревiзiйної комiсiї

Цибулько Володимир

Миколайович

1964

Вища економична (закiнчив

ПППВ)

17

Пiсьменник СПУ

22.10.2003, безстроково

 

Опис:

 Функцiї Ревiзора:

            Контроль за виконанням Виконавчим органом

Товариства рiчних фiнансових планiв Товариства.

              Аналiз ефективностi та повноти виконання

Виконавчим органом Товариства рiшень Вищого органу Товариства щодо питань

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

              Контроль за своєчасним та повним

здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

              Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та

повнотою виплати дивiдендiв.

              Перевiрка фiнансової документацiї

Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

              

Перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку

проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй.

               Аналiз   

вiдповiдностi    ведення    у   

Товариствi   

бухгалтерського    i

статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

               Подання звiтiв про результати перевiрок

Вищому органу Товариства та надання рекомендацiй Вищому органу Товариства на

пiдставi цих звiтiв.

                Надання 

Загальним зборам  Товариства

рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудтора.

 

Ревiзор має право:

              Отримувати вiд органiв управлiння

Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали щодо

перевiрки, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх

письмового запиту.

              Вимагати скликання засiдань Виконавчого

органу Товариства, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi

порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних

органiв управлiння Товариства.

                Вимагати вiд посадових осiб Товариства

пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзора.

               Отримувати, розглядати звiти аудиторiв,

складати вiдповiднi висновки.

                Брати участь з правом дорадчого голосу у

засiданнях Виконавчого органу Товариства     

.               Ревiзор має право вносити пропозицiї до

порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання    позачергових загальних зборiв.

 

Обов’язки Ревiзора:

                Проводити перевiрки рiчної, а в разi

необхiдностi за дорученням Президента Товариства та/або Загальних зборiв –

квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

                 Складати висновки за результатами перевiрок

рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Виконавчому органу Товариства не

пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзора

Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

                  Своєчасно доводити до вiдома Загальних

зборiв Товариства, Виконавчого органу Товариства результати здiйснених

перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях

органiв управлiння.

                  Вимагати скликання позачергових Загальних

зборiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або

виявлено зловживання посадових осiб Товариства.

                   Ревiзор зобов’язаний вимагати

позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi,  якщо 

виникла  загроза  iнтересам 

Товариства  або виявлено

зловживання посадових осiб.

 Витрати, пов’язанi з виконанням

повноважень Ревiзора,   

вiдшкодовуються   

Товариством    у    порядку,    визначеному внутрiшнiми документами

Товариства.

 

 

судимостi не має

3

Головний бухгалтер

Вiннiченко Людмила Якiвна

1968

середня спецiальна

21

ТОВ

“Утiлсервiс”  Головний бухгалтер

22.01.2007, безстроково

 

Опис:

Товариство веде облiк результатiв  

дiяльностi,    веде   оперативний,    бухгалтерський   та статистичний облiк.

Бухгалтерський, оперативний та статистичний облiк i звiтнiсть у

Товариствi ведуться згiдно з нормами, що дiють в Українi.

Вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне подання бухгалтерської та

iншої звiтностi покладено на Президента Товариства та Головного бухгалтера

Товариства, компетенцiя якого визначена чинним законодавством України.

Операцiйний рiк встановлюється з 1 сiчня по 31 грудня включно.

Товариство  та його посадовi

особи  несуть  встановлену    законодавством вiдповiдальнiсть за

достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчному звiтi та балансi.

 

судимостi не має

 

 

 

2.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище,

ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від

загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість

за видами акцій

 

 

 

 

Прості

іменні

Привілейовані

іменні

1

2

3

4

5

6

Голова ревiзiйної комiсiї

Цибулько Володимир Миколайович

329

4,984

329

0

 

 

 

3. Інформація про будь-які

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента

в разі їх звільнення

 

За звiтний перiод посадових осiб не звiльняли та

винагороди або компенсацiї посадовим особам при звiльненнi не виплачувались.

 

 

VI.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток,

паїв)

Найменування

юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний

код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток

акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної

кількості)

Концерн <ТИТАН>

25279836

03065, Україна,

Соломенський р-н, м.Київ, вул.Свiтлогiрська, 5/6

25

Прізвище,

ім’я, по батькові фізичної особи

Відсоток

акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної

кількості)

Цибулько Володимир

Миколайович

4,984

Бадрудiнов Сергiй

Олександрович

13

Бадрудiнова Вiкторiя

Федорiвна

29,5

Бадрудiнова Наталiя

Олександрiвна

13

Здебська Ангелiна

Анатолiївна

14,515

Усього

100

 

VII.

Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи

подальшого розвитку емітента

В галузi iде нарощування необхiдної матерiальної бази для можливостi

виконання бiльш вагомих замовлень та зменшення собiвартостi цих послуг.

Прогнозується збереження обсягiв робiт попереднього року, а можливо i

невиликiй зрiст об’єму виконуемих робiт у зв’язку iз можливiстю виконання iнших

робiт у галузi.

 

 

2. Інформація про розвиток

емітента

Йде нарощування матерiальної бази пiдприємства для можливостi

розгортання дiяльностi у напрямку поширювання спектру виконуемих послуг та

виконання бiльшого об’єму робiт i зменшення собiвартостi цих послуг.

Пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства за три останнi

2017-2019 роки:

Пiдприємство весь цей час працювало збитково, але поступово кожен

наступний рiк показники покращувалися у вiдношеннi до попереднього року, що дає

надiю на деякий зрiст i в наступному роцi.

 

 

3. Інформація про укладення

деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,

якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і

доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У звiтному роцi Деривативiв (похiдний фiнансовий iнструмент) – договiр

стандартної форми, що засвiдчує право та/або зобов’язання придбати або продати

базовий актив на визначених у цьому договорi умовах у майбутньому (Стандартна

форма деривативу встановлена законодавством), не укладалось.

 

1) завдання та політику

емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої

використовуються операції хеджування

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем

внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не

затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi

методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя,

рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов’язкiв, нормування

витрат);

3) аудит, контроль,   

ревiзiя     (перевiрка     документiв,     перевiрка  

  вiрностi  арифметичних розрахункiв, перевiрка

дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi  перерахованi  вище 

методи  становлять  єдину 

систему  i  використовуються  в 

цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх

наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi

Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi

ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську

заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на

активи/зобов’язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового

ризику;

ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов’язань

з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих

обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж

їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов’язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання

фiнансових зобов’язань контрагентами (дебiторами).

 

2) схильність емітента до

цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових

потоків

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику – ризику того, що

майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається

валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має

валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть

фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни

можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або

факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових

зобов’язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних

ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та

вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi.

Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство

здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство

аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та

iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд

операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик

того, що контрагент – дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час

погасити свої зобов’язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння

кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi

контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з

вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується

дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється

на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за

необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть

мати такi зовнiшнi ризики, як:

нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

непередбаченi дiї державних органiв;

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової,

зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

непередбачена змiна кон’юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання

та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

 

4. Звіт про корпоративне

управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного

управління, яким керується емітент

I. Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння

1.1. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом

корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не

зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України

<Про акцiонернi товариства> питання затвердження принципiв (кодексу)

корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї

загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного

акцiонерного товариства <АС> (Обласний авiацiйний центр) кодекс

корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на

власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не

наводиться.

 

кодекс корпоративного

управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного

управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння

фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного

управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування

перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ <АС> на фондових бiржах не

торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осiб. У

зв’язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

 

вся відповідна інформація про

практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені

законодавством вимоги

1.3. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного

управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи

корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi,

визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за

посиланням https://asair.com.ua. Будь-яка iнша практика корпоративного

управлiння не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент

відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких

частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі

положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або

третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

II. Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного

управлiння

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного

управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу

корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного

управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

 

3) інформація про загальні

збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

 

X

 

Дата проведення

09.04.2019

Кворум зборів

100

Опис

Питання 1 з

порядку денного. Розгляд звiту Дирекцiї про результати

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та його

затвердження.

Прийняте рiшення:

Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi

Товариства за 2018 рiк.

Питання 2 з

порядку денного. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2018 рiк

та їх затвердження. Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора

Товариства за 2018 рiк.

Питання 3 з

порядку денного. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства та

порядку розподiлу прибутку за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний

звiт Товариства за 2018 рiк та затвердити напрямки розвитку Товариства на

2019 рiк. Рахувати роботу керiвництва Товариства задовiльною. Дивiдендiв не

нараховувати у зв’язку iз тим, що рiк був збитковим. Доручити Бадрудiнову О.К

укласти договiр з незалежним суб’єктом оцiночної дiяльностi про проведення

вiдповiдної оцiнки ринкової вартостi майна Товариства, пiсля чого вирiшити

питання про капiталiзацiю активiв Товариства.

Питання 4 з

порядку денного. Участь ПрАТ <АС> у Статутному капiталi Товариства з

обмеженою вiдповiдальнiстю <ЧЕРНIГIВСЬКА ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА>.

Прийняте рiшення:

Надати згоду на участь ПрАТ <АС> у статутному капiталi ТОВ

<ЧЕРНIГIВСЬКА ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА> в розмiрi 25 (двадцять п’ять) % вiд

загального розмiру статутного капiталу ТОВ <ЧЕРНIГIВСЬКА ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА> шляхом внесення частини майнового комплексу <Аеродром <Бородянка>. Затвердити грошову оцiнку зазначеного майна, визначену

згiдно Звiту про незалежну експертну оцiнку вартостi частини майнового

комплексу станом на 08 квiтня 2019 року. Уповноважити Президента ПрАТ

<АС> Бадрудiнова О.К. на участь у Загальних Зборах учасникiв ТОВ

<ЧЕРНIГIВСЬКА ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА>, на яких буде прийматись рiшення

про вступ ПрАТ <АС> до числа учасникiв Товариства, та надати

Бадрудiнову О.К. повноваження на прийняття рiшень та голосування з усiх

питань Порядку денного, пiдписання протоколу Загальних Зборiв учасникiв ТОВ

<ЧЕРНIГIВСЬКА ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА> та нової редакцiї Статуту ТОВ

<ЧЕРНIГIВСЬКА ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА>.

Питання 5 з

порядку денного. Надання згоди ПрАТ <АС> на укладання договору про

спiльну дiяльнiсть з ТОВ <ЧЕРНIГIВСЬКА ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА>,

затвердження основних умов договору та призначення особи, уповноваженої на

укладання зазначеного договору.

Прийняте рiшення:

Надати згоду ПрАТ <АС> на укладання договору про спiльну дiяльнiсть з

ТОВ <ЧЕРНIГIВСЬКА ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА>. Уповноважити Президента ПрАТ

<АС> Бадрудiнова О.К. на укладання та пiдписання договору про спiльну

дiяльнiсть з ТОВ <ЧЕРНIГIВСЬКА ВИЩА АВIАЦIЙНА ШКОЛА> на умовах,

визначених цим Протоколом та проектом договору. Надати  повноваження Бадрудiнову О.К. iншi умови

договору про спiльну дiяльнiсть визначати на власний розсуд, в тому числi

перелiк та вартiсть активiв, якi передаються у спiльну дiяльнiсть, без

обмеження суми договору, а також надати йому повноваження пiдписувати усi

документи, пов’язанi  з укладанням та

виконанням цього договору, в тому числi додатковi угоди, додатки,

специфiкацiї, кошториси та будь-якi iншi документи. Крiм того, запропонував

надати Бадрудiнову О.К. право самостiйно визначати активи для внесення у

спiльну дiяльнiсть та вчиняти усi iншi дiї, необхiднi для виконання договору

про спiльну дiяльнiсть.

Питання 6 з

порядку денного. Про пайову участь ПрАТ <АС> в утриманнi аеродрому

Бородянка, який належить ПрАТ <АС>.

Прийняте рiшення:

У випадку збиткової дiяльностi, з метою пiдтримання належного стану,

безперебiйного функцiонування аеродрому <Бородянка> та забезпечення

його подальшого розвитку прийняти рiшення про пайову участь акцiонерiв ПрАТ

<АС> в утриманнi аеродрому <Бородянка> пропорцiйно кiлькостi

акцiй, якi належать кожному акцiонеру. Залученi кошти акцiонерiв

спрямовуються виключно на забезпечення утримання аеродрому <Бородянка>.

Розмiр пайового внеску визначається виконавчим органом ПрАТ <АС> на

пiдставi вiдповiдних розрахункiв.

Питання 7 з

порядку денного. Iншi робочi питання.

Прийняте рiшення:У

зв’язку з розвитком <Аеродрому <Бородяка> та замовленням проектної

документацiї на будiвництво зльотно-посадкової смуги, вiдповiдно до Договору

на виконання проектних робiт по реконструкцiї Аеродрому <Бородянка>,

доручити Бадрудiнову О.К. розглянути та вивчити питання придбання у власнiсть

Товариства вiдповiдних земельних дiлянок.

 

Який

орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів

останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що

скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

Реєсрацiйна комiсiя

 

Який

орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників

для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та

фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють

у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

 

 

У який

спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах

останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (зазначити)

голосування проводиться пiдняттям рук

акцiонерiв у вiдповiдностi належних їм акцiй (одна акцiя – один голос)

 

Які

основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного

капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного

капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та

членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів

виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення

повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій

раді

 

X

Інше

(зазначити)

Виробничi питання та надання доручення

президенту товариства.

 

Чи

проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного

голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі

скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день

подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків

голосуючих акцій товариства

Вимог

акцiонерiв- iнiцiаторiв щодо проведення позачергових зборiв не було.

Інше (зазначити)

Вимог

iнших iнiцiаторiв щодо проведення позачергових зборiв не було.

 

У разі

скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається

причина їх непроведення

черговi збори, яки скликалися – проведенi.

 

У разі

скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається

причина їх непроведення

позачерговi збори, яки скликалися – проведенi.

 

4)

інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад

наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

 

Чи

проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;

процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень;

визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у

фінансово-господарській діяльності товариства

Нагдадова рада в товариствi не створювалась,

iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.

 

Комітети

в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний

склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

Нагдадова рада в товариствi не створювалась,

iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.

 

 

Чи

проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на

них рішень

Нагдадова рада в товариствi не створювалась,

iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.

У разі

проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх

компетентності та ефективності

Нагдадова рада в товариствi не створювалась,

iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.

 

Інформація

про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка

роботи наглядової ради

Нагдадова рада в товариствi не створювалась,

iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.

 

 

Які з

вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного

товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

Нагдадова рада в товариствi не створювалась,

iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.

 

X

 

Коли

останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми

правами та обов’язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно

ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на

якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було

організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового

менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на

повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

Нагдадова рада в товариствi не створювалась,

iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.

 

Як

визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку

або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних

паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Нагдадова рада в товариствi не створювалась,

iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.

 

Склад

виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов’язки члена виконавчого органу

 Бадрудiнов Олександр Кахрудiнович

Iнформацiя про виконавчий орган (Положення про

виконавчий орган № 1 вiд 07.07.2010р.).

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту

Товариства, Президент Товариства є одноосiбним виконавчим органом, який в

межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством.

Функцiональнi обов’язки: здiйснювати

управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень

та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань; без

довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно, в тому числi представляти

iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та

давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками

Товариства, має право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв

в межах своєї компетенцiї; вирiшувати всi питання дiяльностi Товариства, крiм

тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства; отримувати повну,

достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання

своїх функцiй; в межах визначених статутом та iншими внутрiшнiми документами

Товариства повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi

Товариства.

 

Чи

проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них

рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як

діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності

товариства

Протокол вiд 09.04.2019р.

Питання з порядку денного. Розгляд звiту

Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018

рiк та його затвердження.

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Дирекцiї про

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.

Питання 

з порядку денного. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi

товариства та порядку розподiлу прибутку за 2018 рiк. Прийняте рiшення:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк та затвердити напрямки розвитку

Товариства на 2019 рiк. Рахувати роботу керiвництва Товариства задовiльною.

 

Оцінка

роботи виконавчого органу

Протокол вiд 09.04.2019р.

 Прийняте рiшення: Рахувати роботу

керiвництва Товариства задовiльною.

 

Примітки

Документи, якими керується Товариство у своїй

дiяльностi:

 

– Статут. Нова редакцiя Статуту прийнята згiдно

рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.07.2018  (протокол вiд 13.07.2018   № 63);

– Положення про Ревiзiйну комiсiю (Затверджено

загальними зборами акцiонерiв вiд 07.07.2010 

(протокол вiд 07.07.2010   № 50);

– Положення про Загальнi збори  (Затверджено загальними зборами акцiонерiв

вiд 07.07.2010  (протокол вiд

07.07.2010   № 50).

 

5) опис

основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

 

Спецiального документу, яким би описувалися

характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi

не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю

використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1)         бухгалтерський

фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2)         бухгалтерський

управлiнський облiк (розподiл обов’язкiв, нормування витрат);

3)         аудит,

контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних

розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй,

iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi 

перерахованi  вище  методи 

становлять  єдину  систему 

i  використовуються  в 

цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або

мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi

звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi

несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську

заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим

ризикам:

·           Ринковий

ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов’язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної

ставки i цiнового ризику;

·           Ризик

втрати лiквiдностi: Товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин,

може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня

справедлива вартiсть,  метою погашення

зобов’язань;

·           кредитний

ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових

зобов’язань контрагентами(дебiторами).

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового

ризику – ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент.

Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде

змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi

факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають

на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов’язань немає. Пiдприємство

не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

 

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг

показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених

показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому

обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної

лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi

потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

 

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який

виражається як ризик того, що контрагент – дебiтор не буде здатний в повному

обсязi i в певний час погасити свої зобов’язання. Кредитний ризик регулярно

контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за

допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство

укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний

ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть

регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд

знецiнення за необхiдностi.

Крiмзазначенихвище,суттєвийвпливнадiяльнiстьТоваристваможутьматитакiзовнiшнi

ризики,як:

           нестабiльнiсть,

суперечливiсть законодавства;

           непередбаченi

дiї державних органiв;

           нестабiльнiсть

економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.)полiтики;

           непередбачена

змiна кон’юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

           непередбаченi

дiї конкурентiв.

Службизвнутрiшньогоконтролютауправлiнняризикаминестворено.Менеджментприймає

рiшеннязмiнiмазацiїризикiв,спираючисьнавласнiзнаннятадосвiд,тазастосовуючинаявнi

ресурси.

 

Документи, якими керується Товариство у своїй

дiяльностi:

– Статут. Нова редакцiя Статуту прийнята згiдно

рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.07.2018  (протокол вiд 13.07.2018   № 63);

– Положення про Ревiзiйну комiсiю (Затверджено

загальними зборами акцiонерiв вiд 07.07.2010 

(протокол вiд 07.07.2010   № 50);

– Положення про Загальнi збори  (Затверджено загальними зборами акцiонерiв

вiд 07.07.2010  (протокол вiд

07.07.2010   № 50).

 

Чи

створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /

ні)  так,

введено посаду ревізора

Якщо в

товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість

членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки

разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років?  1

 

Відповідно

до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить

вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні

збори акціонерів

Наглядова

рада

Виконавчий

орган

Не

належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності

(стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або

балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та

членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та

членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та

членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та

членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів

наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової

відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та

розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує

конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи

містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх

суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

 

Чи

містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи

або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного

товариства?(так/ні)  ні

 

Які

документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного

товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

На пiдприємствi розробленi та затвердженi

посадовi iнструкцiї для посадових осiб товариства та положення про службу

кожного структурного пiдроздiлу пiдприємства.

 

Як

акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства?

Інформація

про діяльність акціонерного товариства

Інформація

розповсюджується на загальних зборах

Інформація

оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або

через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації

від імені учасників фондового ринку

Документи

надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії

документів надаються на запит акціонера

Інформація

розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та

більше відсотками голосуючих акцій

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління

товариства

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх

проведення

так

так

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного

товариства

так

ні

так

так

ні

 

Чи готує

акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних

стандартів фінансової звітності? (так/ні) 

ні

 

Скільки

разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який

орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської

фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

 

Наглядова рада

 

X

Інше (зазначити)

До компетенцiї Загальних зборiв належить

функцiя обрання   аудитора  Товариства 

та   визначення   умов  

договору,   що   укладатиметься   з  

ним ,  встановлення розмiру

оплати його послуг.

 

З

ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив)

перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності

володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

За дорученням загальних зборiв товариства,

ревiзор товариства  виконує  додаткову перевiрку, а чергову перевiрку,

ревiзор проводить раз на рiк за фiнансовими результатами за минулий рiк.

 

6)

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи – власника

(власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи –

власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для

юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи

судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної

держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до

статутного капіталу)

1

Концерн

“ТИТАН”

25279836

25

2

Бадрудiнова

Вiкторiя Федорiвна

 

26

3

Здебська

Ангелiна Анатолiївна

 

14,515

4

Бадрудiнова

Наталiя Олександрiвна

 

13

5

Бадрудiнов

Сергiй Олександрович

 

13

 

7)

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів

(учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

600

0

Вiдповiдно

до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть

голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <АС> (обласний

авiацiйний центр) складає 6600 штук, що становить 100% вiд загальної

кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать акцiонерам Товариства.

Обмежень

прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

 

Опис

Вiдповiдно

до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть

простих iменних акцiй ПрАТ “АС” складає 6600 штук, що становить

100% статутного капiталу, якi належать:

Концерн

“ТИТАН” володiє 1 650 штук простих iменних акцiй Товариства, що

складає 25 % статутного капiталу.

Бадрудiнова

В.Ф. володiє 1 947 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 29.5 %

статутного капiталу.

Здебська

А.А. володiє 958 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 14.5 %

статутного капiталу.

Бадрудiнова

Н.О. володiє 858 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 13 %

статутного капiталу.

Бадрудiнов

С.О. володiє 858 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 13 %

статутного капiталу.

Iншi

особи, що володiють 329 штук простих iменних акцiй Товариства(5 % статутного

капiталу товариства), володiють менше 10 вiдсотками акцiй емiтента.

Iнформацiя про даних осiб не розкривається.

Загальна

кiлькiсть голосуючих акцiй складає 6600 штук, що становить 100 % статутного

капiталу, якi належать :

Концерн

“ТИТАН” володiє 1 650 штук простих iменних акцiй Товариства, що

складає 25 % статутного капiталу.

Бадрудiнова

В.Ф. володiє 1 947 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 29.5 %

статутного капiталу.

Здебська

А.А. володiє 958 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 14.5 %

статутного капiталу.

Бадрудiнова

Н.О. володiє 858 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 13 %

статутного капiталу.

Бадрудiнов

С.О. володiє 858 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 13 %

статутного капiталу.

Особи,

що володiють 329 штук голосуючих акцiй Товариства (5 % статутного капiталу

товариства), володiють менше 10 вiдсотками акцiй емiтента. Iнформацiя про

даних осiб не розкривається.

Iнших

обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв

немає.

 

8) порядок призначення та

звільнення посадових осіб емітента

VIII. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства

Згiдно з п.10.1 Статуту, посадовими особами Товариства є Президент

товариства, його заступники, головний бухгалтер, його заступник, керiвники

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, ревiзор Товариства.

Вимоги щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї посадових осiб

Товариства встановлюються чинним законодавством та внутрiшнiми положеннями

Товариства.

Вiдповiдно до п.8.9 та 8.31 Статуту, Президент Товариства обирається

Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцiй. Вiдповiдно до п.8.9 Статуту, повноваження Президент

припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.

Вiдповiдно до п.8.39 Статуту, Ревiзор обирається загальними зборами

акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi

у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, строком на

3 роки. Вiдповiдно до п.8.46 ,п.8.9 Статуту, повноваження ревiзора припиняються

за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.

 

9) повноваження посадових

осіб емітента

IХ. Повноваження посадових осiб Товариства

ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИСТВА має право (п.8.34 Статуту):

           без довiреностi дiяти

вiд iменi Товариства, представляти його в усiх установах, пiдприємствах та

органiзацiях будь-якої форми власностi як в Українi, так i за кордоном,

вiдповiдно до Статуту Товариства;

           дiяти    без   

обмежень    вiдносно    безпосередньої    дiяльностi    Товариства  

;

           розподiляти   обов’язки  

помiж   заступниками  Президента товариства,   встановлювати   ступiнь їх 

вiдповiдальностi;

забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

подавати на розгляд Загальних Зборiв Товариства пропозицiї з питань

дiяльностi Товариства;

вiдкривати рахунки в установах банкiв;

 видавати доручення;

органiзовувати навчання працiвникiв Товариства з питань статутної

дiяльностi;

ухвалювати рiшення щодо вiдрядження працiвникiв Товариства, у  тому числi i за межi України;

затвердження договiрних цiн та тарифiв на рiзнi послуги ,якi надає

товариство;

видавати  розпорядження  та  

накази,  якi  є 

обов’язковими  для   виконання  

всiма   працiвниками Товариства;

приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, в тому

числi в вiдокремлених структурних пiдроздiлах Товариства;

затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;

передавати частину своїх прав та обов’язкiв своїм заступникам, що

оформлюється наказом по Товариству;

пiдписувати  рiзного  роду договори, угоди та  iншi  

юридичнi   акти,   розпоряджатися   майном Товариства, в межах та з урахуванням

обмежень, встановлених Статутом Товариства;

виконувати     iншi  функцiї,  

що   випливають    

Статуту   Товариства,   рiшень 

Загальних   зборiв акцiонерiв   Товариства  

,   здiйснювати   iншу  

адмiнiстративно – розпорядчу 

дiяльнiсть   по

управлiнню Товариством.

РЕВIЗОР:

Ревiзор має право (п.8.50 Статуту):

              Отримувати вiд органiв управлiння

Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали щодо

перевiрки, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового

запиту.

              Вимагати скликання засiдань Виконавчого

органу Товариства, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi

порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних

органiв управлiння Товариства.

                Вимагати вiд посадових осiб Товариства

пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзора.

               Отримувати, розглядати звiти аудиторiв,

складати вiдповiднi висновки.

                Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях

Виконавчого органу Товариства      .              

Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв

та вимагати скликання    позачергових

загальних зборiв.

 

10) Висловлення думки

аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9

цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього

пункту

Думка аудитора

 

Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 та

статтi 401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” вiд

23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв

аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних

стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8, Рiшення Аудиторської

палати України №9 вiд 13.03.2019 року “Про затвердження Рекомендацiй з

аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему

“Новi вимоги до аудиторського звiту” (частина 2 питання 2.3.2)  та  з

урахуванням  iнших нормативних актiв, що

регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.

Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння

ПрАТ “АС”  складеного на 31

грудня 2019 року за 2019 рiк, а саме:

           щодо зазначених

посилань на внутрiшнi документи ПрАТ “АС” з органiзацiї

корпоративного управлiння ;

           щодо наявних

пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного

управлiння;

           щодо наведеної

iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ

“АС” та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;

           щодо зазначеної

iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого

органу   ПрАТ “АС”,  їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi

засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.

                  Ми

пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище 

вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення

нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне

управлiння  ПрАТ “АС”  щодо таких питань, як:

           щодо опису основних

характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

           щодо перелiку осiб,

якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

           щодо зазначеної

iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв

(учасникiв) на загальних зборах емiтента;

           щодо визначеного

порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

           щодо визначених

повноважень посадових осiб емiтента.

           У всiх суттєвих

аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено

емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України “Про цiннi

папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та

доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не

привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ “АС” не

дотримався  в усiх суттєвих аспектах

вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України “Про цiннi папери та

фондовий ринок” вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та

доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням

НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.

 

Директор                                                                              м.п. _____________   Т.М. Давиденко

АФ “НИВА-АУДИТ” ТОВ                            

(сертифiкат №006583

вiд 02.07.2009р )                                                                    

 

 

Аудитор

Давиденко Тетяна Михайлiвна

(сертифiкат №006583

вiд 02.07.2009р)                                                                            

_____________   Т.М. Давиденко

 

13 квiтня 2020 року

 

Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю:

 

Повна назва пiдприємства   АУДИТОРСЬКА

ФIРМА “НИВА-АУДИТ” (В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Скорочена назва пiдприємства       АФ

“Н-АУДИТ” ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ        21095329

Юридична адреса      33028,

Рiвненська обл., мiсто Рiвне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Адреса фактичного мiсцезнаходження      33028,

Рiвненська обл., мiсто Рiвне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Свiдоцтво  про включення до

Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв         

0146 вiд 26.01.2001 року № 98

Свiдоцтво  про включення до

Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв          Свiдоцтво  про вiдповiднiсть системи контролю якостi №

0575 Рiшення АПУ №319/4 вiд 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою України

Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит проф.

учасникiв фондового ринку            включено

до реєстру “Суб’єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити

обов’язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний

iнтерес”

Мiсцезнаходження    33028,

Рiвненська обл., мiсто Рiвне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

 

Основнi вiдомостi про умови договору на виконання завдання з надання

впевненостi:

– дата та номер договору     24.03.2020

р. № 24/03-4

– дата початку та дата закiнчення виконання завдання    з 24.03.2020 р. по 13.04.2020 р.

 

Дата висновку з надання впевненостi: 13 квiтня 2020 року

 

 

 

11) Інформація, передбачена

Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку

фінансових послуг” (для фінансових установ)

 

 

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що

володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування

юридичної особи

Ідентифікаційний

код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість

акцій (шт.)

Від

загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість

за видами акцій

 

 

 

 

 

Прості

іменні

Привілейовані

іменні

Концерн <ТИТАН>

25279836

03065, Україна, Соломенський р-н, м.Київ, вул.Свiтлогiрська, 5/6

1  650

25

1  650

0

Прізвище,

ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість

акцій (шт.)

Від

загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість

за типами акцій

 

 

 

Прості

іменні

Привілейовані

іменні

Бадрудiнов Сергiй Олександрович

858

13

858

0

Бадрудiнова Вiкторiя Федорiвна

1  947

29,5

1  947

0

Бадрудiнова Наталiя Олександрiвна

858

13

858

0

Здебська Ангелiна Анатолiївна

958

14,515

958

0

Усього

6  271

95,015

6  271

0

XI.

Відомості про цінні папери емітента

1.

Інформація про випуски акцій емітента

Дата

реєстрації випуску

Номер

свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування

органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний

ідентифікаційний номер

Тип

цінного папера

Форма

існування та форма випуску

Номінальна

вартість (грн)

Кількість

акцій (шт.)

Загальна

номінальна вартість (грн)

Частка

у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.08.2010

316/10/1/10

НКЦПФР

UA4000171516

Акція проста

бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1  500

6  600

9  900  000

100

Опис

Торгiвля цiнними

паперами емiтентом не здiйснюється

 

 

 

 

XIII.

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби

(тис. грн)

Орендовані основні засоби

(тис. грн)

Основні засоби, усього

(тис. грн)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

15  083

78  799

0

0

15  083

78  799

  будівлі та споруди

4  038

63  421

0

0

4  038

63  421

  машини та обладнання

298

330

0

0

298

330

  транспортні засоби

9  564

13  315

0

0

9  564

13  315

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

1  183

1  733

0

0

1  183

1  733

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

15  083

78  799

0

0

15  083

78  799

Опис

Первiсна вартiсть

основнiх засобiв разом на початок року склала 15083 тис.грн.

Первiсна вартiсть

основнiх засобiв разом на кiнець року склала 78799 тис.грн.

Надiйшло основнiх

засобiв за рiк на суму 76251 тис.грн., а вибуло на суму  22242 тис.грн..

Будiвлi та споруди

в основному були збудованi у 1998 роцi та взагалi мають бiльше 20 вiдсоткiв

зносу.

Машини та

обладнання використовуються з 1993р. та мають загальний знос бiльше 80 %.

Транспортнi засоби

працюють з 1994р. та мають бiльше 70 вiдсоткiв зносу.

Iншi основнi

засоби мають бiльше 50 вiдсоткiв зносу.

 

2.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування

показника

За

звітний період

За

попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

95  621

6  989

Статутний капітал (тис.грн)

9  900

9  900

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

9  900

9  900

Опис

згiдно П(С)БО 19,

де зазначено: “Чистi активи – активи пiдприємства за вирахуванням його

зобов’язань”.

Висновок

Для акцiонерних

товариств вимоги встановленi у ч. 3 ст. 155 

кодексу ЦКУ. Чистi активи товариства бiльшi вiд статутного

капiталу  товариства та  вимоги встановленi у ч. 3 ст. 155  кодексу ЦКУ виконуються.

 

3.

Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу

(тис. грн)

Відсоток за користування

коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними

паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

2  337

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

2  337

X

X

Опис

Зобов’язання

складаються в бiльшостi з розрахунками за товари, роботи, послуги,

розрахунками зi страхування  та оплатою

працi i iншiми поточними зобов’язаннями.

 

6. Інформація про осіб, послугами

яких користується емітент

Повне найменування

юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю “Фiнтайм”

Організаційно-правова

форма

Товариство з обмеженою

відповідальністю

Ідентифікаційний код

юридичної особи

35893230

Місцезнаходження

01054, Україна,

Шевченкiвськiй р-н, Київ, вул.Олеся Гончара, 57-Б

Номер ліцензії або іншого

документа на цей вид діяльності

АЕ № 263223

Найменування державного

органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або

іншого документа

28.08.2013

Міжміський код та телефон

0445816556

Факс

0445816556

Вид діяльності

Депозитарна установа

(зберiгач акцiй)

Опис

емiтент реєстру

акцiонерiв самостiйно не веде

 

Повне найменування

юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне

товариство “Нацiональний депозитарiй України”

Організаційно-правова

форма

Публічне акціонерне

товариство

Ідентифікаційний код

юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04071, Україна,

Подiльський р-н, Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого

документа на цей вид діяльності

100024

Найменування державного

органу, що видав ліцензію або інший документ

НЦКПФР

Дата видачі ліцензії або

іншого документа

 

Міжміський код та телефон

0445910404

Факс

0444825207

Вид діяльності

Депозитарiй

Опис

Емiтент самостiйно

реєстру акцiонерiв не веде

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2020.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “АС” (обласний авiацiйний

центр)

за ЄДРПОУ

13737357

Територія

Київська область, смт Бородянка

за КОАТУУ

3221055100

Організаційно-правова

форма господарювання

Колективне підприємство

за КОПФГ

130

Вид економічної діяльності

Пасажирський авіаційний транспорт

за КВЕД

51.10

Середня кількість

працівників, осіб: 15

Одиниця виміру: тис.грн. з одним

десятковим знаком

Адреса, телефон: 07801, Київська

обл., Бородянський р-н, Бородянка, провулок Польовий (колишнiй Жовтневий), 9,

+380457752769

 

1. Баланс

на 31.12.2019 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

1097,7

Основні засоби

1010

3954

67635,3

    первісна вартість

1011

15083

78799,9

    знос

1012

(11129)

(11164,6)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

22241,6

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

3954

90974,6

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

792

1215,5

    у тому числі готова

продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

1497

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

242

428,6

    у тому числі з податку на

прибуток

1136

149

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

322

3187,3

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

182

2054,9

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

102,7

Усього за розділом II

1195

3035

6989

III. Необоротні активи,

утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

6989

97963,6

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

9900

9900

Додатковий капітал

1410

0

95616,8

Резервний капітал

1415

25

25

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-3254

-3453,8

Неоплачений капітал

1425

(0)

(6466,7)

Усього за розділом I

1495

6671

95621,3

II. Довгострокові зобов`язання, цільове

фінансування та забезпечення

1595

0

5,6

III. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими

зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

256

609,9

    розрахунками з бюджетом

1620

19

0

    у тому числі з податку на

прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

9

7

    розрахунками з оплати праці

1630

34

49,5

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

1670,3

Усього за розділом III

1695

318

2336,7

IV. Зобов’язання,

пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами

вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

6989

97963,6

Примітки: Первiсна

вартiсть основнiх засобiв разом на початок року склала 15083 тис.грн.

Первiсна вартiсть

основнiх засобiв разом на кiнець року склала 78799 тис.грн.

Надiйшло основнiх

засобiв за рiк на суму 76251 тис.грн., а вибуло на суму  22242 тис.грн..

Будiвлi та споруди в

основному були збудованi у 1998 роцi та взагалi мають бiльше 20 вiдсоткiв

зносу.

Машини та обладнання

використовуються з 1993р. та мають загальний знос бiльше 80 %.

Транспортнi засоби

працюють з 1994р. та мають бiльше 70 вiдсоткiв зносу.

Iншi основнi засоби

мають бiльше 50 вiдсоткiв зносу.

 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період

попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1806,2

3163

Інші операційні доходи

2120

5,8

0

Інші доходи

2240

522,9

2609

Разом доходи (2000 + 2120 +

2240)

2280

2334,9

5772

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(0)

(5852)

Інші операційні витрати

2180

(220,3)

(0)

Інші витрати

2270

(2314,4)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 +

2270)

2285

(2534,7)

(5852)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

-199,8

-80

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

-199,8

-80

Примітки: Дивiдендiв

не нараховували у зв’язку iз отриманими збiтками вiд дiяльностi товариства за

2019 рiк.

 

Керівник                                             Бадрудiнов

Олександр Кахрудiнович

 

Головний бухгалтер                          Вiннiченко Людмила

Якiвна

 

 

XV.

Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1

Найменування

аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)

АУДИТОРСЬКА

ФIРМА “НИВА-АУДИТ” (В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

2

Розділ

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

4 –

суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

3

Ідентифікаційний

код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків –

фізичної особи)

21095329

4

Місцезнаходження

аудиторської фірми, аудитора

33028,

Рiвненська обл., мiсто Рiвне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

5

Номер

реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів

аудиторської діяльності

0146

6

Дата і

номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських

послуг (за наявності)

номер:

0575, дата: 24.12.2015

7

Звітний

період, за який проведено аудит фінансової звітності

з

01.01.2019 по 31.12.2019

8

Думка

аудитора (01 – немодифікована; 02 – із застереженням; 03 – негативна; 04 –

відмова від висловлення думки)

02 – із

застереженням

9

Пояснювальний

параграф (за наявності)

Думка

аудитора

 

Ця

думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 та статтi 401

Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006

№ 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних

стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi

нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8,

Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року “Про

затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення

круглого столу на тему “Новi вимоги до аудиторського звiту”

(частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  iнших нормативних актiв, що регулюють

дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.

Ми

перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ

“АС”  складеного на 31 грудня

2019 року за 2019 рiк, а саме:

           щодо зазначених посилань на

внутрiшнi документи ПрАТ “АС” з органiзацiї корпоративного

управлiння ;

           щодо наявних пояснень у разi

наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння;

           щодо наведеної iнформацiї про

проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ “АС” та щодо

iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;

           щодо зазначеної iнформацiї про

персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу   ПрАТ “АС”,  їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi

засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.

                  Ми пiдтверджуємо зазначену

iнформацiю, щодо вище  вказаних питань.

Ми

вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої

думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне

управлiння  ПрАТ “АС”  щодо таких питань, як:

           щодо опису основних характеристик

систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

           щодо перелiку осiб, якi прямо або

опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

           щодо зазначеної iнформацiї про

будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на

загальних зборах емiтента;

           щодо визначеного порядку

призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

           щодо визначених повноважень

посадових осiб емiтента.

           У всiх суттєвих аспектах виходячи

зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог

ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий

ринок” вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На

основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої

уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ “АС” не дотримався  в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi

40 статтi 401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”

вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Принципiв

корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року

№955.

 

Директор                                              

                                  м.п. _____________   Т.М. Давиденко

АФ

“НИВА-АУДИТ” ТОВ                            

(сертифiкат

№006583

вiд

02.07.2009р )                                                                    

 

 

Аудитор

 

Давиденко

Тетяна Михайлiвна

(сертифiкат

№006583

вiд

02.07.2009р)                                                                            

_____________   Т.М. Давиденко

 

13

квiтня 2020 року

10

Номер

та дата договору на проведення аудиту

номер:

24/03-4, дата: 24.03.2020

11

Дата

початку та дата закінчення аудиту

дата

початку: 24.03.2020, дата закінчення: 13.04.2020

12

Дата

аудиторського звіту

13.04.2020

13

Розмір

винагороди за проведення річного аудиту, грн

20 

000,00

14

Текст

аудиторського звіту

 

            ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

“АУДИТОРСЬКА ФIРМА “НИВА-АУДИТ”

 

            Свiдоцтво

про включення до Реєстру

 аудиторських фiрм та аудиторiв  № 0146 вiд 26.01.2001р. №98 

33028, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, вул.

Лермонтовата, будинок 5А, квартира 1

 

 

ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

Приватне акцiонерне товариство “АС”

(Обласний авiацiйний центр),

код ЄДРПОУ 13737357,

що зареєстроване за адресою:

07801, Київська обл., Бородянський район, смт.

Бородянка, провулок Польовий, будинок 9

 

м. Київ                                                                                                                       13

квiтня 2020 року

 

Iнформацiя про предмет завдання та критерiї

завдання

Ми провели та виконали завдання з надання

впевненостi та надаємо звiт з надання впевненостi щодо iнформацiї Емiтента

зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння за перiод 2019 року за датою

складання вiд 13.04.2020 року, а саме:

           щодо

опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння

ризиками емiтента;

           щодо

перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета

акцiй емiтента;

           щодо

зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

           щодо

визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

           щодо

визначених повноважень посадових осiб емiтента ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА “АС” (ОБЛАСНИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР) (скорочена назва – ПРАТ

“АС”).

 

Iнформацiя про Емiтента:

 

Повна назва Товариства      ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АС” (ОБЛАСНИЙ

АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР)

Скорочена назва Товариства          ПрАТ “АС”

Органiзацiйно-правова форма Товариства            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридина

Форма власностi       Приватна

Код за ЄДРПОУ        13737357

Мiсцезнаходження:   07801, Київська обл., Бородянський район, селище мiського типу

Бородянка, ПРОВУЛОК ПОЛЬОВИЙ, будинок 9

Дата державної реєстрацiї    15.12.2000

Номер запису в ЄДР 1 331 120 0000 000019

Основнi види дiяльностi КВЕД:     Код КВЕД 79.90 Надання iнших послуг

бронювання та пов’язана з цим дiяльнiсть;

Код КВЕД 93.19 Iнша дiяльнiсть у сферi спорту;

Код КВЕД 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в

неспецiалiзованих магазинах;

Код КВЕД 51.10 Пасажирський авiацiйний

транспорт (основний);

Код КВЕД 51.21 Вантажний авiацiйний транспорт

Дата внесення останнiх змiн до Статуту

(установчих документiв)        Статут.

Нова редакцiя Статуту прийнята згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд

13.07.2018  (протокол вiд

13.07.2018   № 63)

Керiвник, Головний бухгалтер,

Середня кiлькiсть працiвникiв        Керiвник – Бадрудiнов Олександр

Кахрудiнович

Головний бухгалтер – Вiнниченко Людмила Якiвна

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть

за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї з корпоративного

управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України. Вiдповiдальнiсть

управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання

внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення

корпоративної iнформацiї, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок

шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної корпоративної

полiтики, а також методiв корпоративного управлiння, якi вiдповiдають

обставинам.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть

за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж iнформацiєю з корпоративного

управлiння зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, щодо якої надається

впевненiсть, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається

до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

– за невiдповiдне використання управлiнським

персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства .

Вiдповiдальна особа  несе вiдповiдальнiсть  також за:

– правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть)

здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв щодо предмету до

якого надається впевненiсть;

– доказовiсть, повноту та юридичну силу

внутрiшнiх документiв, що є основою для надання впевненостi до предмету

перевiрки;

– органiзацiю корпоративного управлiння з

питань щодо яких надається впевненiсть;

– управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення

та iншу адмiнiстративну документацiю щодо якої надається впевненiсть.

Пiдготовка Звiту з корпоративного управлiння

вимагає вiд керiвництва Товариства припущень, що впливають на управлiнськi

рiшення щодо корпоративного управлiння протягом звiтного перiоду.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть

за виконання та достовiрне подання iнформацiї зазначеної у Звiтi про

корпоративне управлiння та за таку систему внутрiшнього контролю, яку

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити таке

управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або

помилки. При складаннi Звiту з корпоративного управлiння управлiнський

персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою

дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання,

що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого

надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за

процесом органiзацiї та виконання корпоративного управлiння.

 

Вiдповiдальнiсть аудитора

 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо

iнформацiї Емiтента зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння за перiод

2019 року, а саме таких питань:

           щодо

опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння

ризиками емiтента;

           щодо

перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета

акцiй емiтента;

           щодо

зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

           щодо

визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

           щодо

визначених повноважень посадових осiб емiтента.

 

Ми виконали завдання згiдно з вимогами Закону

України “Про аудиторську дiяльнiсть”, мiжнародного стандарту

завдань з надання впевненостi 3000 “Завдання з надання впевненостi, що

не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї”.

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання

вiдповiдних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати i здiйснювати

аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що

вказана iнформацiя, щодо якої надається впевненiсть не мiстить суттєвих

викривлень.

Аудит включає перевiрку шляхом тестування

доказiв, , а також оцiнку застосованих принципiв застосованих управлiнським

персоналом ПрАТ “АС”, а також оцiнку загального подання Звiту з про

корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора,

включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень наведеної iнформацiї внаслiдок

шахрайства або помилки.

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та

достовiрного подання суб’єктом господарювання iнформацiї з корпоративного

управлiння, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього

контролю суб’єкта господарювання.

Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог ч. 3

статтi 40 та статтi 401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий

ринок” вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та

доповненнями,  Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних

стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi

нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8  (надалi – МСА), з урахуванням  iнших нормативних актiв, що регулюють

дiяльнiсть Емiтентiв. 

Отриманi аудиторськi докази, на думку

аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення

аудиторської думки.

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої

впевненостi, що iнформацiя щодо 

розглянутих нами питань щодо корпоративного управлiння  ПрАТ “АС” у цiлому не мiстить

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Об?рунтована

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що це надання

впевненостi, проведене вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано

очiкується, вони можуть впливати на 

рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї з

корпоративного управлiння. Надаючи впевненiсть вiдповiдно до вимог МСА, ми

використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього

завдання з надання впевненостi.

Крiм того ми:

– оцiнюємо ризики правомочностi (легiтимностi,

законностi) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв щодо

предмету до якого надається впевненiсть;

– iдентифiкуємо доказовiсть, повноту та

юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою для надання впевненостi до

предмету перевiрки;

– доходимо висновку щодо органiзацiї

корпоративного управлiння з питань щодо яких надається впевненiсть та робимо

висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили

б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну дiяльнiсть суб’єкта

перевiрки.;

– отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього

контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б

вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи

внутрiшнього контролю;

– дослiджуємо управлiнськi рiшення, договiрне

забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю щодо якої надається

впевненiсть;

– оцiнюємо загальне подання, структуру та

змiст iнформацiї щодо якої надається впевненiсть, а також те, чи показує Звiт

з корпоративного управлiння iнформацiю що покладена в основу її складання,

так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого

надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час

виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi результати, включаючи

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд

час виконання цього завдання. Аудиторська фiрма дотримується вимог МСКЯ1 та

вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи

задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог,

професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що

ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, викладених у Кодексi

етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв

етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах

чесностi, об’єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi,

конфiденцiйностi та професiйної поведiнки, та повiдомляємо їм про всi

стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що

впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних

застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась

тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали

найбiльше значення пiд час надання впевненостi поточного перiоду, тобто тi,

якi є ключовими питаннями такого надання впевненостi.

 

Опис виконаної роботи

У вiдповiдностi до цих вимог нашими

обов’язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання

аудиторських процедур для отримання достатньої впевненостi, щодо предмету

завдання.

Виконання завдання передбачає здiйснення

аудиторських процедур вибiр яких залежить вiд судження аудитора.

 

Докладний опис отриманих результатiв та

рекомендацiй

За результатами виконання аудиторських

процедур встановлено наступне:

 

1.         щодо

опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння

ризиками емiтента:

 

Аудитором пiдтверджується, що система

внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю,

запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети –

забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування

пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та

рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття

фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна

пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.

При формуваннi ефективної системи внутрiшнього

контролю адмiнiстрацiя суб’єкта господарювання повинна забезпечити:

надiйну iнформацiю, яка необхiдна для

успiшного керiвництва дiяльнiстю суб’єкта господарювання;

збереження активiв i документiв – уникнення

фактiв крадiжок, псування та нецiльового використання майна, знищення i

розголошення iнформацiї (в тому числi тiєї, що мiститься в облiкових

регiстрах, комп’ютерних базах даних);

ефективнiсть господарської дiяльностi –

виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат,

нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв; оптимiзацiя податкових

платежiв, змiцнення розрахункової дисциплiни;

вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам –

обов’язкове виконання працiвниками встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i

правил, а також вимог нормативних документiв;

надiйну систему бухгалтерського облiку.

 

Система внутрiшнього контролю ПрАТ

“АС” включає три основнi елементи: середовище контролю, систему

бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки.

 

На  ПрАТ

“АС” система внутрiшнього контролю реалiзована шляхом:

контролю бухгалтерського фiнансового облiку

(iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

бухгалтерського управлiнського облiку

(розподiл обов’язкiв, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревiзiї (перевiрка

документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання

правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування

персоналу, пiдтвердження i простежування).

Аудитором не були перевiренi документи щодо

органiзацiї внутрiшнього контролю та системи управлiння ризиками  через їх вiдсутнiсть

Полiтика ПрАТ “АС” щодо управлiння

ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є

важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована

на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю

потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства.

Оперативний i юридичний контроль ПрАТ “АС” має на метi забезпечувати

належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї

операцiйних i юридичних ризикiв.

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть

Товариства пов’язана з фiнансовими ризиками i вартiсть чистих активiв у

нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу

суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу

яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв

ПрАТ “АС” вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик

лiквiдностi.

Полiтика з управлiння ризиками ПрАТ

“АС” орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з

якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також

постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та

полiтики управлiння ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства

здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки

його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування

iнструментарiю щодо його пом’якшення.

 

1.1.      щодо

перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета

акцiй емiтента:

 

Аудитор з метою висловлення думки щодо

iнформацiї наведеної про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є

власниками значного пакета акцiй емiтента ПрАТ “АС”, достовiрно

зазначив, що до перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками

значного пакета акцiй включено:

Найменування           Розмiр

пакета акцiй  Кiнцевий бенефiцiар            Характер впливу

Концерн “ТИТАН”

            володiє

1650 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 25.0 % статутного

капiталу          КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ

ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)    Прямий

Бадрудiнова В.Ф.      володiє 1947 штук простих iменних акцiй Товариства, що

складає 29,5 % статутного капiталу  КIНЦЕВИЙ

БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)    Прямий

Здебська А.А.

            володiє

958 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 14.5 % статутного

капiталу          КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ

ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)    Прямий

Бадрудiнова Н.О.      володiє 858 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає

13.0 % статутного капiталу  КIНЦЕВИЙ

БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)    Прямий

Бадрудiнов С.О.

            володiє

858 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 13.0 % статутного

капiталу.         КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ

ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)    Прямий

 

1.2.      щодо

зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо

iнформацiї зазначеної у роздiлi VII Звiту про корпоративне управлiння було

дослiджено Статут Товариства за яким встановлено наступнi обмеження:

Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна

кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АС”

(обласний авiацiйний центр) складає 6600 штук, що становить 100% вiд загальної

кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать акцiонерам Товариства.

Аудиторами не було отримано iнформацiю щодо

власникiв цiнних паперiв якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною

установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного

iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй

рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi.

Аудитор пiдтверджує, що iнших обмежень прав

участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає та

iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є

достовiрною.

1.3.      щодо

визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо

iнформацiї зазначеної у  роздiлi VIII

Звiту про корпоративне управлiння було дослiджено Статут Товариства за яким

встановлено порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента.

До посадових осiб органiв управлiння емiтента

належать:

           ПРЕЗИДЕНТ

(п.8.9 та 8.31 Статуту): Президент Товариства обирається Загальними зборами

акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для

участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

Вiдповiдно до п.8.9 Статуту, повноваження Президент припиняються за рiшенням

загальних зборiв акцiонерiв.

           РЕВIЗОР

(п.8.39 Статуту):  Ревiзор обирається

загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцiй, строком на 3 роки. Вiдповiдно до п.8.46 ,п.8.9 Статуту,

повноваження ревiзора припиняються за рiшенням загальних зборiв

акцiонерiв.  (Положення про Ревiзiйну

комiсiю Протокол загальних зборiв акцiонерiв 

№ 63 вiд 13.07.2018).

Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього

питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною.

 

1.4       щодо

визначених повноважень посадових осiб емiтента:

 

Аудитором з метою висловлення думки щодо

iнформацiї зазначеної у  роздiлi IХ

Звiту про корпоративне управлiння було дослiджено статутнi документи та

внутрiшнi положення за якими встановлено повноваження посадових осiб

емiтента.

До таких документiв вiдносяться:

– Статут. Нова редакцiя Статуту прийнята

згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.07.2018  (протокол вiд 13.07.2018   

63);

– Положення про Ревiзiйну комiсiю (Затверджено

загальними зборами акцiонерiв вiд 07.07.2010 

(протокол вiд 07.07.2010  

50);

– Положення про Загальнi збори  (Затверджено загальними зборами акцiонерiв

вiд 07.07.2010  (протокол вiд

07.07.2010   № 50).

Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього

питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною.

 

Думка аудитора

 

Ця думка складена за вимогами та у

вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 та статтi 401 Закону України “Про цiннi

папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами

та доповненнями, Мiжнародних 

стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi

та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання

впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту

рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8, Рiшення Аудиторської палати України

№9 вiд 13.03.2019 року “Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської

практики за результатами проведення круглого столу на тему “Новi вимоги

до аудиторського звiту” (частина 2 питання 2.3.2)  та  з

урахуванням  iнших нормативних актiв,

що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.

Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про

корпоративне управлiння ПрАТ “АС” 

складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рiк, а саме:

           щодо

зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ “АС” з органiзацiї

корпоративного управлiння ;

           щодо

наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу

корпоративного управлiння;

           щодо

наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ

“АС” та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;

           щодо

зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального

виконавчого органу   ПрАТ

“АС”,  їхнiх комiтетiв,

iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них

рiшеннях.

                  Ми пiдтверджуємо зазначену

iнформацiю, щодо вище  вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та

вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя

зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння 

ПрАТ “АС”  щодо таких

питань, як:

           щодо

опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння

ризиками емiтента;

           щодо

перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета

акцiй емiтента;

           щодо

зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

           щодо

визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

           щодо

визначених повноважень посадових осiб емiтента.

           У

всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та

викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України

“Про цiннi папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006 № 3480-IV з

наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих

доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ

“АС” не дотримався  в усiх

суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України “Про

цiннi папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними

змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених

рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.

 

Директор                                                                              м.п. _____________   Т.М. Давиденко

АФ “НИВА-АУДИТ” ТОВ                            

(сертифiкат №006583

вiд 02.07.2009р )                                                                    

 

 

Аудитор

Давиденко Тетяна Михайлiвна

(сертифiкат №006583

вiд 02.07.2009р)                                                                            

_____________   Т.М. Давиденко

 

13 квiтня 2020 року

 

Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю:

 

Повна назва пiдприємства   АУДИТОРСЬКА ФIРМА “НИВА-АУДИТ” (В

ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Скорочена назва пiдприємства       АФ “Н-АУДИТ” ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ        21095329

Юридична адреса      33028, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА,

будинок 5А, квартира 1

Адреса фактичного мiсцезнаходження      33028, Рiвненська обл., мiсто Рiвне,

ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Свiдоцтво 

про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв          № 0146 вiд 26.01.2001 року № 98

Свiдоцтво 

про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв          Свiдоцтво  про вiдповiднiсть системи контролю якостi №

0575 Рiшення АПУ №319/4 вiд 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою України

Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають

право здiйснювати аудит проф. учасникiв фондового ринку      включено до реєстру “Суб’єкти

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов’язковий аудит

фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес”

Мiсцезнаходження    33028, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок

5А, квартира 1

 

Основнi вiдомостi про умови договору на

виконання завдання з надання впевненостi:

– дата та номер договору     24.03.2020 р. № 24/03-4

– дата початку та дата закiнчення виконання

завдання    з 24.03.2020 р. по

13.04.2020 р.

 

Дата висновку з надання впевненостi: 13 квiтня

2020 року

 

 

XVI. Твердження щодо річної

інформації

Думка аудитора

 

Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi

до ч. 3 статтi 40 та статтi 401 Закону України “Про цiннi папери та

фондовий ринок” вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та

доповненнями, Мiжнародних  стандартiв

контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг,

виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ),

затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд

26.01.2017 року №338/8, Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019

року “Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за

результатами проведення круглого столу на тему “Новi вимоги до

аудиторського звiту” (частина 2 питання 2.3.2)  та  з

урахуванням  iнших нормативних актiв, що

регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.

Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про

корпоративне управлiння ПрАТ “АС” 

складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рiк, а саме:

           щодо

зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ “АС” з органiзацiї

корпоративного управлiння ;

           щодо

наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного

управлiння;

           щодо

наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ

“АС” та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;

           щодо

зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального

виконавчого органу   ПрАТ

“АС”,  їхнiх комiтетiв,

iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.

                 

Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище  вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi

докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi

про корпоративне управлiння  ПрАТ

“АС”  щодо таких питань, як:

           щодо

опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками

емiтента;

           щодо

перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй

емiтента;

           щодо

зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

           щодо

визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

           щодо

визначених повноважень посадових осiб емiтента.

           У

всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та

викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України

“Про цiннi папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006 № 3480-IV з

наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих

доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ

“АС” не дотримався  в усiх

суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України “Про

цiннi папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними

змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених

рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.

 

Директор                                                                              м.п. _____________   Т.М. Давиденко

АФ “НИВА-АУДИТ” ТОВ                            

(сертифiкат №006583

вiд 02.07.2009р )                                                                    

 

 

Аудитор

Давиденко Тетяна Михайлiвна

(сертифiкат №006583

вiд 02.07.2009р)                                                                             _____________   Т.М. Давиденко

 

13 квiтня 2020 року