Коммерческий отдел:

+38 (04577) 5-17-02

Пишите нам:

vatas@ukr.net

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Президент Бадрудiнов О.К.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.06.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “АС” (обласний авiацiйний центр)
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
13737357
4. Місцезнаходження
Київська, Бородянський, 07801, Бородянка, провулок Польовий (колишнiй Жовтневий), 9
5. Міжміський код, телефон та факс
+380457752769 +380457751702
6. Електронна поштова адреса
vatas@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.07.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” 145 01.08.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://asair.com.ua/o_kompanii_as/otchet_audit/ в мережі Інтернет 25.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН X
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН X
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН X
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН X
27. Правила ФОН X
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Примiтки:
1. Вiдсутня iнформацiя про рейтингове агенство тому, що державної частки в акцiонерном товариствi немае, товариство не мае стратегiчного значення та не є монополiстом на ринку, боргових цiнних паперiв не випускалося, тому iнформацiя про рейтингове агенство не обов”язкова.
2. Вiдсутня iнформацiя про дивiденди, у зв”язку з тим, що у звiтному перiодi та у тому, що передував звiтному, дивiденди не нараховувались згiдно рiшень загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “АС” .
3. Вiдсутня iнформацiя про облiгацiї емiтента тому, що облiгацiї товариством не випускалися.
4. Вiдсутня iнформацiя про iншi цiннi папери тому, що Iншi цiннi папери окрiм акцiй товариством не випускалися.
5. Вiдсутня iнформацiя про похiднi цiннi папери тому, що похiднихi цiнних паперiв окрiм акцiй товариством не має.
6. Вiдсутня iнформацiя про викуп власних акцiй протягом року тому, що викуп власних акцiй товариство не здiйснювало.
7. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв за вiдсутностi таких правочинiв за звiтний рiк.
8. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв за вiдсутностi таких правочинiв за звiтний рiк.
9. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, за вiдсутностi таких правочинiв за звiтний рiк.
10. Вiдсутня iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – тому, що боргових цiнних паперiв товариство не випускало та гарантiй третьої особи не отримувало.
11. Вiдсутнi вiдомостi особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери – тому, що iпотечних цiннiх паперiв товариство не випускало.
12.Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – тому, що iпотечних цiннiх паперiв товариство не випускало.
13. Вiдсутня iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття – тому, що iпотечних цiннiх паперiв товариство не випускало.
14. Вiдсутня iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття – тому, що iпотечних цiннiх паперiв товариство не випускало.
15.Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – тому, що iпотечних цiннiх паперiв товариство не випускало.
16.Вiдсутня iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – тому, що iпотечних цiннiх паперiв товариство не випускало.
17. Рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ у наявностi немає.
18. Вiдсутен звiт про стан об”екта нерухомостi – тому, що цiльових облiгацiй товариство не випускало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство “АС” (обласний авiацiйний центр)
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А01 № 740502
3. Дата проведення державної реєстрації
15.12.2000
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
9900000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт (основний)
51.21 Вантажний авiацiйний транспорт
93.19 Iнша дiяльнiсть у сферi спорту
10. Органи управління підприємства
1. Загальнi збори акцiонерiв – вищiй орган управлiння 2. Президент 3. Ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Столiчна фiлiя ПАТ КБ “Приватбанк”
2) МФО банку
380269
3) поточний рахунок
26003056220179
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Код КВЕД 51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт (основний) № АП 09-03 15.08.2014 Державiаслужба України Необмежена
Опис Сертифiкат постiйно подожуеться починаючи з 2001 року

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АЕРОСIТI”
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
38029230
4) місцезнаходження
Київська обл., Бородянський район, селище мiського типу Бородянка, ПРОВУЛОК ЖОВТНЕВИЙ, будинок 9
5) опис
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АС” (ОБЛАСНИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР)
Код ЄДРПОУ засновника: 13737357
Адреса засновника: 07800, Київська обл., Бородянський район, селище мiського типу Бородянка, ПРОВУЛОК ЖОВТНЕВИЙ, будинок 9
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 55000.00
Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу)товариства (грн.): 100000.00

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
07.07.2010 07.07.2010 Здебський А.А. +380457751702, vatas@ukr.net
Опис КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР
Корпоративний секретар. Загальнi збори мають право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами.
Робота Корпоративного секретаря оплачується iз загального бюджету Товариства. Права, обов’язки, строки повноважень, розмiр оплати працi та вiдповiдальнiсть Корпоративного секретаря визначаються внутрiшнiми документами Товариства, а також трудовим договором, що укладається ним з Товариством. Трудовий договiр з Корпоративним секретарем вiд iменi Товариства пiдписується Президентом Товариства.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
БАДРУДIНОВ ОЛЕКСАНДР КАХРУДIНОВИЧ 3.5
Цибулько Володимир Миколайович 4.984
Бадрудiнов Сергiй Олександрович 13.00
Бадрудiнова Вiкторiя Федорiвна 26.000
Бадрудiнова Наталiя Олександрiвна 13.000
Здебська Ангелiна Анатолiївна 39.515
Усього 100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Президент
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бадрудiнов Олександр Кахрудiнович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТДВ “Пульс”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.12.1993 безстроково
9) Опис
ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИСТВА має право:
– без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях будь-якої форми власностi як в Українi, так i за кордоном, вiдповiдно до Статуту Товариства;
– дiяти без обмежень вiдносно безпосередньої дiяльностi Товариства ;
– розподiляти обов’язки помiж заступниками Президента товариства, встановлювати ступiнь їх вiдповiдальностi;
– забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
– подавати на розгляд Загальних Зборiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
– вiдкривати рахунки в установах банкiв;
– видавати доручення;
– органiзовувати навчання працiвникiв Товариства з питань статутної дiяльностi;
– ухвалювати рiшення щодо вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi i за межi України;
– затвердження договiрних цiн та тарифiв на рiзнi послуги ,якi надає товариство;
– видавати розпорядження та накази, якi є обов’язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;
– приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi в вiдокремлених структурних пiдроздiлах Товариства;
– затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
– передавати частину своїх прав та обов’язкiв своїм заступникам, що оформлюється наказом по Товариству;
– пiдписувати рiзного роду договори, угоди та iншi юридичнi акти, розпоряджатися майном Товариства, в межах та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;
– виконувати iншi функцiї, що випливають iз Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства , здiйснювати iншу адмiнiстративно – розпорядчу дiяльнiсть по
управлiнню Товариством.
Президент товариствая пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства, несе перед ними вiдповiдальнiсть за виконання їх рiшень.
Судимостi не має
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цибулько Володимир Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища економична (закiнчив ПППВ)
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пiсьменник СПУ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.10.2003 безстроково
9) Опис
Функцiї Ревiзора:
– Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiчних фiнансових планiв Товариства.
– Аналiз ефективностi та повноти виконання Виконавчим органом Товариства рiшень Вищого органу Товариства щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
– Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.
– Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.
– Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
– Перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй.
– Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.
– Подання звiтiв про результати перевiрок Вищому органу Товариства та надання рекомендацiй Вищому органу Товариства на пiдставi цих звiтiв.
– Надання Загальним зборам Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудтора.

Ревiзор має право:
– Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали щодо перевiрки, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту.
– Вимагати скликання засiдань Виконавчого органу Товариства, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.
– Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзора.
– Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.
– Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Виконавчого органу Товариства . – Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв.
Обов’язки Ревiзора:
– Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Президента Товариства та/або Загальних зборiв – квартальної фiнансової звiтностi Товариства.
– Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Виконавчому органу Товариства не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзора Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.
– Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв Товариства, Виконавчого органу Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.
– Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства.
– Ревiзор зобов’язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.
Витрати, пов’язанi з виконанням повноважень Ревiзора, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

судимостi не має

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойко Катерина Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “Iмпортекс” Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.01.2007 безстроково
9) Опис
Товариство веде облiк результатiв дiяльностi, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облiк.
Бухгалтерський, оперативний та статистичний облiк i звiтнiсть у Товариствi ведуться згiдно з нормами, що дiють в Українi.
Вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне подання бухгалтерської та iншої звiтностi покладено на Президента Товариства та Головного бухгалтера Товариства, компетенцiя якого визначена чинним законодавством України.
Операцiйний рiк встановлюється з 1 сiчня по 31 грудня включно.
Товариство та його посадовi особи несуть встановлену законодавством вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчному звiтi та балансi.
судимостi не має
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Президент Бадрудiнов Олександр Кахрудiнович 231 3.5 231
Голова ревiзiйної комiсiї Цибулько Володимир Миколайович 329 4.984 329
Усього 560 8.484 560

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Бадрудiнов Сергiй Олександрович 858 13 858
Бадрудiнова Вiкторiя Федорiвна 1716 26 1716
Бадрудiнова Наталiя Олександрiвна 858 13 858
Здебська Ангелiна Анатолiївна 2608 39.515 2608
Усього 6040 91.515 6040

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.03.2014
Кворум зборів** 100
Опис 1. Звiт дирекцiї про пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi товариства в 2013 роцi. (доповiдач Бадрудiнов О.К.)
2. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї по бухгалтерському балансу товариства за 2013 рiк. (доповiдач Цибулько В.М.)
3. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi та порядку розподiлу прибутку за 2013 рiк.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Фiнтайм”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35893230
Місцезнаходження 01054 Україна м. Київ Шевченкiвськiй Київ вул.Олеся Гончара, 57-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263223
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон 0445816556
Факс 0445816556
Вид діяльності Депозитарна установа (зберiгач акцiй)
Опис емiтент реєстру акцiонерiв самостiйно не веде
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 38779546
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Оболонський Київ вул.Оболонська, 47
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторською палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.09.2013
Міжміський код та телефон 0677128836
Факс 0503445578
Вид діяльності аудитор
Опис аудитор
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 100024
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НЦКПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0445910404
Факс 0444825207
Вид діяльності Депозитарiй
Опис Емiтент самостiйно реєстру акцiонерiв не веде

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.08.2010 316/10/1/10 НКЦПФР UA4000171516 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1500 6600 9900000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтентом не здiйснюється

XI. Опис бізнесу

Товариство є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «АС» (обласний авiацiйний центр) , яке органiзоване вiдповiдно з рiшенням засновникiв вiд 14.11.1995р.( Протокол №1) в порядку передбаченому Законом України «Про господарськi товариства», та зареєстроване Бородянською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi 07.12.1995р., а 15.12.2000р. отримано свiдоцтво нового зразка за №1 331 105 0001 000019.
В 2010 роцi товариство змiнило назву та статут вiдповiдно до закону про акцiонернi товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АС» (обласний авiацiйний центр).
ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
Органами управлiння Товариства є:
1.Загальнi збори Товариства (або надалi -“Загальнi збори”) – вищий орган Товариства;
2. Одноособовий виконавчий орган в особi Президента товариства;
3 .Ревiзор Товариства.
ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ
Загальнi збори є вищим органом Товариства.
Товариство зобов’язане щороку скликати Загальнi збори (рiчнi загальнi збори). Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше30 квiтня наступного за звiтним року.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов’язково вносяться питання.
Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими.
У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi представник аудитора Товариства та посадовi особi Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представник органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складення можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими статутом чи положенням про Загальнi збори.
Обмеження права акцiонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
Письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв та їх порядок денний надсилається кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному на дату, визначену Президентом товариства , а у разi скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв – акцiонерами, якi цього вимагають. Встановлена дана не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв i не може бути встановленою ранiше, нiж за 60 днiв до дати проведення загальних зборiв.
Письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв та їх порядок денний надсилається акцiонерам персонально особою, яка скликає Загальнi збори, у строк не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати їх проведення. Повiдомлення розсилає особа, яка скликає Загальнi збори, або особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами.
Повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства має мiстити всi данi, що передбаченi Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
Порядок денний Загальних зборiв попередньо затверджується Президентом товариства, а в разi скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв – акцiонерами, якi цього вимагають.
Порядок внесення змiн до порядку денного Загальних зборiв встановлюється законодавством Товариство не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв повинно письмово повiдомити акцiонерiв про змiни у порядку денному.
Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має право у будь-який момент замiнити свого представника, повiдомивши про це Президента товариства.
Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися реєстратором депозитарiєм, зберiгачем, нотарiусом та iншими посадовими особами, якi вчиняють нотарiальнi дiї, чи в iншому передбаченому законодавством порядку.
Акцiонер має право надати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах.
Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника.
Голова Загальних зборiв обирається на початку засiдання з числа присутнiх акцiонерiв. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається Президентом товариства, а в разi скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв – акцiонерами, якi цього вимагають.
Акцiонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборiв.
Посадовi особи Товариства зобов’язанi забезпечити вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв.
Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства.
До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
2) внесення змiн до статуту Товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй:
5) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
6) рийняття рiшення про змiну типу Товариства;
7) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
8) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв;
9)прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;
10 )прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства;
11)прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
12) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
14) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
15) затвердження положень про Загальнi збори, Президента товариства та Ревiзора Товариства, а також внесення змiн до них;
16) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо iнше не передбачено статутом Товариства;
17) затвердження рiчного звiту Товариства;
18) розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
19) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй;
20) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
21) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
22) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв;
23) обрання та вiдкликання повноважень Президента товариства, Ревiзора, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень;
24) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Президентом товариства, встановлення розмiру його винагороди;
25) прийняття рiшення про вiдсторонення Президента товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Президента товариства;
26) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв i затвердження лiквiдацiйного балансу;
27) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
28) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Президента товариства, звiту Ревiзора,
29) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства;
30) обрання комiсiї з припинення Товариства;
31) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним , встановлення розмiру оплати його послуг;
32) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
33) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
34) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
35) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз статутом або положенням про Загальнi збори Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
До виключної компетенцiї Загальних зборiв законом може бути вiднесено вирiшення й iнших питань.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах акцiонерного товариства.
3агальнi збори Товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм проведення кумулятивного голосування.
Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери – власники акцiй Товариства, якi володiють акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу.
Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
3агальними зборами може встановлюватися бiльша кiлькiсть голосiв акцiонерiв, необхiдних для прийняття рiшень з питань порядку денного, крiм питань:
1) про дострокове припинення повноважень посадових осiб органiв Товариства:
2) про звернення з позовом до посадових осiб органiв Товариства стосовно вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству;
3) про звернення з позовом у разi недотримання вимог законодавства України при вчиненнi значного правочину.
Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв.
Рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 2.3,6,7,9,10 та 26 п. 8.9. цього статуту, приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв вiд загальної їх кiлькостi.
Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня.
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
При голосуваннi з питань злиття, приєднання, подiлу, перетворення, видiлу Товариства; вчинення Товариством значного правочину та змiни розмiру статутного капiталу Товариства, використання бюлетенiв є обов’язковим.
Роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, повязаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами акцiонерiв. Повноваження лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарiю товариства.
3а пiдсумками голосування складається протокол, що пiдписується всiма членами лiчильної комiсiї Товариства, якi брали участь у пiдрахунку голосiв.
Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Протокол про пiдсумки голосування додається до протоколу Загальних зборiв.
Протокол Загальних зборiв складається протягом 10 днiв з моменту закриття Загальних зборiв та пiдписується головуючим i секретарем Загальних зборiв.
Протокол Загальних зборiв, пiдписаний головою та секретарем Загальних зборiв, пiдшивається, скрiплюється печаткою Товариства та пiдписом Президента товариства.
Позачерговi Загальнi збори скликаються Президентом товариства:
1)з власної iнiцiативи, у тому числi в разi порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину;
2) на вимогу ревiзiйної комiсiї (ревiзора);
3) на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства;
4) в iнших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.
Позачерговi Загальнi збори мають бути проведенi протягом 30 днiв з дати подання вимоги про їх скликання.
Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Президент товариства має право прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв з письмовим повiдомленням акцiонерiв про проведення позачергових Загальних зборiв та порядок денний не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення з позбавленням акцiонерiв права вносити пропозицiї до порядку денного.
У такому разi за вiдсутностi кворуму позачергових Загальних зборiв повторнi загальнi збори не проводяться.
У разi якщо протягом встановленого строку Президент товариства не прийняв рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагають. Рiшення Президента товариства про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв може бути оскаржене акцiонерами до суду.
Товариство або особа, якi ведуть облiк прав власностi на акцiї Товариства, зобов’язанi протягом п’яти робочих днiв надати iнформацiю про перелiк власникiв акцiй Товариства, а також iншу iнформацiю, необхiдну для органiзацiї проведення позачергових Загальних зборiв, за запитом Президента товариства.
У разi скликання Загальних зборiв акцiонерами повiдомлення про це та iншi матерiали розсилаються всiм акцiонерам Товариства особою, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства.
ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИСТВА
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Президент Товариства, який обирається Загальними зборами акцiонерiв.
Президент товариства є постiйно дiючим одноособовим органом Товариства, що здiйснює управлiння дiяльнiстю Товариства, яке впроваджується в дiю наказами та розпорядженнями Президента товариства i внутрiшнiми нормативними документами (положеннями, iнструкцiями),якi ним затверджуються.. Дiяльнiсть Президента товариства регламентується цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та чинним законодавством.
Президент товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством України, цим Статутом, або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв належать до виключної компетенцiї iншого органу Товариства..
Загальнi збори акцiонерiв можуть передавати свої повноваження до компетенцiї Президента товариства, крiм тих; що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.
До компетенцiї Президента товариства належить:
а) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
б)пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових. Загальних зборiв;
в) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
г) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
г)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
д)розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
е) визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
є) органiзацiя фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, органiзацiя ведення облiку та складання звiтностi;
ж) керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв, забезпечення виконання покладених на них завдань;
з) розробка та затвердження органiзацiйної структури Товариства;
i) затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв з питань страхування;
ї) визначення умов цивiльно-правових (трудових) вiдносин в Товариствi, умов оплати працi, затвердження кошторису витрат Товариства;
й) вирiшення питань добору, розстановки, пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;
к) розгляд та попереднє затвердження рiчного звiту та балансу Товариства;
л) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок;
м) заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття вiдповiдних рiшень;
н) затвердження рiчних звiтiв структурних пiдроздiлiв Товариства;
о) визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
п) iншi питання за винятком тих, що входять до виключної компетенцiї iнших органiв та посадових осiб Товариства.
Президент товариства може прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї керiвникiв структурних пiдроздiлiв товариства.
Президент товариства обирається з осiб, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах. Акцiонери Товариства (їх представники) можуть бути обраними на посаду Президента товариства, якщо вони перебувають з Товариством у трудових вiдносинах i не обранi до складу iнших органiв Товариства.
ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИСТВА має право:
– без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях будь-якої форми власностi як в Українi, так i за кордоном, вiдповiдно до Статуту Товариства;
– дiяти без обмежень вiдносно безпосередньої дiяльностi Товариства ;
– розподiляти обов’язки помiж заступниками Президента товариства, встановлювати ступiнь їх вiдповiдальностi;
– забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
– подавати на розгляд Загальних Зборiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
– вiдкривати рахунки в установах банкiв;
– видавати доручення;
– органiзовувати навчання працiвникiв Товариства з питань статутної дiяльностi;
– ухвалювати рiшення щодо вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi i за межi України;
– затвердження договiрних цiн та тарифiв на рiзнi послуги ,якi надає товариство;
– видавати розпорядження та накази, якi є обов’язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;
– приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi в вiдокремлених структурних пiдроздiлах Товариства;
– затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
– передавати частину своїх прав та обов’язкiв своїм заступникам, що оформлюється наказом по Товариству;
– пiдписувати рiзного роду договори, угоди та iншi юридичнi акти, розпоряджатися майном Товариства, в межах та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;
– виконувати iншi функцiї, що випливають iз Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства , здiйснювати iншу адмiнiстративно – розпорядчу дiяльнiсть по
управлiнню Товариством.
Президент товариствая пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства, несе перед ними вiдповiдальнiсть за виконання їх рiшень.
Заступники Президента товариства (Вiце-Президенти товариства) призначаються Президентом товариства.
У разi вiдсутностi Президента товариства його обов’язки виконує один iз уповноважених ним заступникiв (Вiце-Президент товариства). Президент товариства може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, керiвникам структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв.
Вiце-Президенти товариства та iншi особи мають право пiдпису вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностей, якi видаються Президентом товариства.
РЕВIЗОР ТОВАРИСТВА
У Товариствi Загальними зборами обирається Ревiзор термiном на 3 роки..
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв проводиться Ревiзором. Перевiрки здiйснюються за дорученням Вищого органу Товариства , з власної iнiцiативи Ревiзора Товариства або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв.
Ревiзор пiдзвiтний Загальним зборам Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзор надає Вищому органу Товариства.
Ревiзор має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов’язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства.
Ревiзор обирається шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть.
Не можуть бути Ревiзорами:
– Президент товариства.
– Вiце-Президент товариства.
– Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.
– Члени iнших органiв Товариства.
Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
Ревiзор може бути вiдкликаний за наявностi для цього пiдстав до закiнчення термiну його повноважень за рiшенням Вищого органу Товариства.
Функцiї Ревiзора:
– Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiчних фiнансових планiв Товариства.
– Аналiз ефективностi та повноти виконання Виконавчим органом Товариства рiшень Вищого органу Товариства щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
– Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.
– Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.
– Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
– Перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй.
– Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.
– Подання звiтiв про результати перевiрок Вищому органу Товариства та надання рекомендацiй Вищому органу Товариства на пiдставi цих звiтiв.
– Надання Загальним зборам Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Ревiзор має право:
– Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали щодо перевiрки, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту.
– Вимагати скликання засiдань Виконавчого органу Товариства, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.
– Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзора.
– Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.
– Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Виконавчого органу Товариства . – Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв.
Обов’язки Ревiзора:
– Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Президента Товариства та/або Загальних зборiв – квартальної фiнансової звiтностi Товариства.
– Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Виконавчому органу Товариства не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзора Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.
– Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв Товариства, Виконавчого органу Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.
– Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства.
– Ревiзор зобов’язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.
Витрати, пов’язанi з виконанням повноважень Ревiзора, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.
Аудиторська перевiрка.
Аудиторська перевiрка дiяльностi Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акцiонерiв, якi разом володiють не менш як десятьма вiдсотками акцiй.
Порядок проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства встановлюється законом.
Витрати, пов’язанi з проведенням такої перевiрки, покладаються на осiб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевiрка, якщо загальними зборами акцiонерiв не буде ухвалене рiшення про iнше. Для пiдтвердження достовiрностi та повноти рiчного балансу i звiтностi, Товариство, згiдно iз вимогами законодавства та цього статуту, замовляє проведення аудиторської перевiрки.
КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР
Корпоративний секретар. Загальнi збори мають право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами.
Робота Корпоративного секретаря оплачується iз загального бюджету Товариства. Права, обов’язки, строки повноважень, розмiр оплати працi та вiдповiдальнiсть Корпоративного секретаря визначаються внутрiшнiми документами Товариства, а також трудовим договором, що укладається ним з Товариством. Трудовий договiр з Корпоративним секретарем вiд iменi Товариства пiдписується Президентом Товариства.
ПОСАДОВI ОСОБИ ОРГАНIВ УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
Посадовими особами органiв Товариства не можуть бути народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в ревiзiйнiй комiсiї Товариства.
Особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, не можуть бути посадовими особами органiв Товариства, що провадить цей вид дiяльностi. Особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не можуть бути посадовими особами органiв Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законодавством.
Посадовi особи органiв Товариства на вимогу Ревiзора або аудитора зобов’язанi надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
Посадовим особам органiв Товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.
Посадовi особи органiв Товариства повиннi дiяти з iнтересах Товариства, дотримуватися законодавства, положень статуту та iнших документiв Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законодавством.
На даний час середня облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складае 35 осiб.
Персонал Товариства складають працiвники та посадовi особи, якi прийнятi на роботу за трудовими договорами та контрактами (у тому числi персонал вiдокремлених структурних пiдроздiлiв), якi призначенi Президентом товариства, обранi Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Питання найму та звiльнення, форми оплати працi, а також матерiального заохочення працiвникiв Товариства вирiшуються Президентом товариства. Питання найму та звiльнення, форми оплати працi, а також матерiального заохочення посадових осiб Товариства вирiшуються Загальними зборами або Президентом товариства у вiдповiдностi до положень цього статуту.
Посадовими особами Товариства є Президент товариства, його заступники, головний бухгалтер, його заступник, керiвники вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Вимоги щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї посадових осiб Товариства встановлюються чинним законодавством та внутрiшнiми положеннями Товариства.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АС» (обласний авiацiйний центр) до будь яких об’єднань пiдприємств не належить.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АС» (обласний авiацiйний центр) спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводить.
Таких пропозицiй небуло.
Товариство веде облiк результатiв дiяльностi, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облiк.
Бухгалтерський, оперативний та статистичний облiк i звiтнiсть у Товариствi ведуться згiдно з нормами, що дiють в Українi.
Вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне подання бухгалтерської та iншої звiтностi покладено на Президента Товариства та Головного бухгалтера Товариства, компетенцiя якого визначена чинним законодавством України.
Операцiйний рiк встановлюється з 1 сiчня по 31 грудня включно.
Товариство та його посадовi особи несуть встановлену законодавством вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчному звiтi та балансi.
Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облiк у вiдповiдностi з дiючим законодавством.
Президент i головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за невиконання порядку ведення та достовiрностi облiку i звiтностi товариства.
На протязi 2013 року вiдповiдальнi особи за фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ “АС” не змiнювались та залишаються i на даний час, а саме:
президент – Бадрудiнов О.К. та головний бухгалтер – Бойко К.В.
Перевiрки фiнансової дiяльностi товариства здiйснюються державною податковою iнспекцiєю, iншими державними органами в межах їх компетенцiї, ревiзiйною комiсiєю товариства та аудиторськими органiзацiями.
Основний вид послуг, що надає ПрАТ “АС”, це авiацiйнi послуги (дiяльнiсть авiацiйного пасажирського та вантажного нерегулярного транспорту), а самє аеродромнi послуги, якi надаються рiзноманiтним авiакомпанiям та приватним особам, що потребують надання зазначених послуг, що мають виключно сезонний характер. Цi послуги переважною бiльшiстю надаються у веснньо-лiтнiй перiод року з середини квiтня до середини жовтня мiсяця. Основний ринок користування послугами, яки надає ПрАТ “АС” є регiони України. За результатами фiнансової звiтностi 2013 рiк став прибутковим (133 тис. грн), але з меншим прибутком нiж у 2012 роцi (831 тис.грн.).
За останнi п”ять рокiв було придбано основнi засоби, насамперед авiацiйна технiка, на загальну суму 5761 тис.грн., а вiдчужено застарiле обладнання вартiстю 2101 тис.грн.
У 2009 роцi надiйшло основнiх засобiв на суму 1669 тис.грн., а вибуло на суму 503 тис.грн.
У 2010 роцi надiйшло основнiх засобiв на суму 499 тис.грн., а вибуло на суму 350 тис.грн.
У 2011 роцi надiйшло основнiх засобiв на суму 1817 тис.грн., а вибуло на суму 1089 тис.грн.
У 2012 роцi надiйшло основнiх засобiв на суму 536 тис.грн., а вибуло на суму 24 тис.грн.
У 2013 роцi надiйшло основнiх засобiв на суму 1240 тис.грн., а вибуло на суму 135 тис.грн.
Наведенi данi вказують на перевагу обсягiв закупiвель нової технiки над вiдчуженням застарiлого обладнання за останнi п”ять рокiв.
Правочинiв з власниками iстотної участi у товариствi, протяго звiтного року (у 2013 роцi), не укладалось.
Товариство використовуєть для виробничих потреб виключно власнi основнi засоби.
Основнi засоби товариства заходяться за мiсцем розташування самого товариства, а самє за адресою: Київська обл., Бородянський район, селище мiського типу Бородянка, провулок Жовтневий, будинок 9, Аеродром Бородянка.
Первiсна вартiсть основнiх засобiв разом на кiнець року склала 15343 тис.грн.
У 2013 роцi надiйшло основнiх засобiв на суму 1240 тис.грн., а вибуло на суму 135 тис.грн.
Будiвлi та споруди в основному були збудованi у 1998 роцi та взагалi мають бiльше 20 вiдсоткiв зносу.
Машини та обладнання використовуються з 1993р. та мають загальний знос бiльше 80 %.
Транспортнi засоби працюють з 1994р. та мають бiльше 70 вiдсоткiв зносу.
Iншi основнi засоби мають бiльше 50 вiдсоткiв зносу.
Наявнiсть використовємого обладнання яке має певний знос, що постiйно веде до його ремонту та замiнi, а це веде до збiльшення собiвартостi послуг. Також проблеми пов’язанi iз затримками в оплатi за виконанi авiа послуги не дають можливостi товариству виконувати бiльшого об’єму робiт, що стримує темпи фiнансово-економiчного росту товариства.
Неплатоспроможнiсть деяких замовникiв веде к ризику неотримання коштiв за виконанi роботи, що веде к збиткам товариства.
Обмежена кiлькiсть квалiфiкованих спецiалiстiв, яки можуть виконувати замовленi роботи обмежує об’єми їх виконання, а їх нарощування потребує навчання додаткових спецiалiстiв, що веде до додаткових витрат.
Конкуренцiя зростає, що змушує зменшувати вартiсть виконуемих робiт, однак регiональне розташування товариства дає можливiсть зайняти свою нiшу на цьому ринку.
Податковий тягар, зрiст цiн на ПММ, конкуренцiя, знос та вихiд з ладу виробничого обладнання, брак фахiвцiв та недостатнi умови працi мають значний вплив. Необхiдно зменшення податкових ставок, стабiльнiсть цiн, вчасний ремонт та замiна виробничого обладнання, цiльова пiдготовка кадрiв та покращення умов працi персоналу.
Полiтична нестабiльнiсть має середнiй вплив.
Законодавство емiтентом не порушувалось.
Йде нарощування матерiальної бази пiдприємства для можливостi розгортання дiяльностi у напрямку поширювання спектру виконуемих послуг та виконання бiльшого об’єму робiт i зменшення собiвартостi цих послуг.
Вартiсть робiт виконуемих договорiв буде визначена пiсля їх виконання, бо цi договори не мають гарантованого нальоту.
В галузi iде нарощування необхiдної матерiальної бази для можливостi виконання бiльш вагомих замовлень та зменшення собiвартостi цих послуг.
Прогнозується збереження обсягiв робiт попереднього року, а можливо i невиликiй зрiст об’єму виконуемих робiт у зв’язку iз можливiстю виконання iнших робiт у галузi.
Дослiдження та розробки товариством не проводяться.
Судовi справи на даний час вiдсутнi.
Пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства за три останнi 2011-2013 роки:
2011 рiк був збитковим, що було пов’язано з виходом з всесвiтньої кризи, що розпочалась у 2008 роцi, але вже 2012 рiк та 2013 рiк для пiдприємства був прибутковим що було пов’язано iз загальним зростом економiцi нашої держави.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14239 15343 0 0 14239 15343
будівлі та споруди 2500 3414 0 0 2500 3414
машини та обладнання 192 208 0 0 192 208
транспортні засоби 8615 8884 0 0 8615 8884
земельні ділянки 1669 1669 0 0 1669 1669
інші 1262 1168 0 0 1262 1168
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 15343 15343 0 0 15343 15343
Опис У 2013 роцi надiйшло основнiх засобiв на суму 1240 тис.грн., а вибуло на суму 135 тис.грн.
Будiвлi та споруди в основному були збудованi у 1998 роцi та взагалi мають бiльше 20 вiдсоткiв зносу.
Машини та обладнання використовуються з 1993р. та мають загальний знос бiльше 80 %.
Транспортнi засоби працюють з 1994р. та мають бiльше 70 вiдсоткiв зносу.
Iншi основнi засоби мають бiльше 50 вiдсоткiв зносу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 14941 12424
Статутний капітал (тис. грн.) 9900 9900
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 9900 9900
Опис згiдно П(С)БО 19, де зазначено: “Чистi активи – активи пiдприємства за вирахуванням його зобов’язань”.
Висновок Для акцiонерних товариств вимоги встановленi у ч. 3 ст. 155 кодексу ЦКУ. Чистi активи товариства бiльшi вiд статутного капiталу тому вимоги встановленi у ч. 3 ст. 155 кодексу ЦКУ виконуються.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов’язання X X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 4638 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 4638 X X
Опис: Зобов’язання складаються в бiльшостi з розрахунками за роботи та послуги.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 авiацiйнi послуги 1520 льотних годин 13709 95 1520 льотних годин 13709 95

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 собiвартiсть продукцiї 100

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 38779546
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4587 26.09.2013
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0460
27.03.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2013
31.12.2013
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АС” (ОБЛАСНИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР) (надалi – Товариство), що складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2013 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АС” (ОБЛАСНИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР), що додається, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Номер та дата договору на проведення аудиту 1-04/06
04.06.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 04.06.2018
27.06.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 27.06.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 17500.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВ «СМАРТ АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 38779546
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4587 26.09.2013
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0460
27.03.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2013
31.12.2013
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АС” (ОБЛАСНИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР) (надалi – Товариство), що складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2013 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АС” (ОБЛАСНИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР), що додається, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Основа для думки iз застереженням
Ми не мали змоги здiйснити аудиторськi процедури, якi б надали нам достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для пiдтвердження балансової вартостi деяких об’єктiв основних засобiв станом на 31 грудня 2013 р. Ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях вартостi основних засобiв, а також елементiв, що формують звiт про сукупний дохiд, звiт про власний капiтал за поточний перiод, оскiльки не отримали пiдтвердження достовiрностi оцiнки таких основних засобiв. Аудитор не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо дебiторської та кредиторської заборгованостi, оскiльки аудитору надано акти звiрки не з усiма покупцями, постачальниками та iншими дебiторами i кредиторами. Проте, в даному випадку можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту 1-04/06
04.06.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 04.06.2018
29.06.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 27.06.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 17500.00
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АС” (ОБЛАСНИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР)
Основнi вiдомостi про емiтента:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АС” (ОБЛАСНИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР)
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 13737357
Мiсцезнаходження: 07800, Київська обл., Бородянський район, селище мiського типу Бородянка, провулок Жовтневий, буд. 9
Дата державної реєстрацiї: 15.12.2000 р.

Звiт з аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АС” (ОБЛАСНИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР) (надалi – Товариство), що складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2013 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АС” (ОБЛАСНИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЦЕНТР), що додається, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Основа для думки iз застереженням
Ми не мали змоги здiйснити аудиторськi процедури, якi б надали нам достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для пiдтвердження балансової вартостi деяких об’єктiв основних засобiв станом на 31 грудня 2013 р. Ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях вартостi основних засобiв, а також елементiв, що формують звiт про сукупний дохiд, звiт про власний капiтал за поточний перiод, оскiльки не отримали пiдтвердження достовiрностi оцiнки таких основних засобiв. Аудитор не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо дебiторської та кредиторської заборгованостi, оскiльки аудитору надано акти звiрки не з усiма покупцями, постачальниками та iншими дебiторами i кредиторами. Проте, в даному випадку можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
На пiдставi проведеного аудиту фiнансової звiтностi Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналiзу одержаної необхiдної iнформацiї, вiдповiдно до МСА 570 «Безперервнiсть», подiй або обставин, що викликали б значнi сумнiви аудитора щодо припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, не виявлено. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, аудиторський звiт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантiя життєздатностi Товариства. Аудитор звертає увагу на той факт, що на дату складання цього звiту, ситуацiя що склалася в Українi, де Товариство веде основну дiяльнiсть та несе основнi ризики, має ознаки економiчної нестабiльностi. Фiнансовий стан контрагентiв, операцiї з якими несуть ризики для Товариства, в умовах фiнансової кризи не є стабiльним та передбачуваним. Зважаючи на вищевикладене, наразi досить складно прогнозувати та в повнiй мiрi визначити ефект впливу такої ситуацiї на дiяльнiсть Товариства в цiлому та спрогнозувати безперервнiсть господарської дiяльностi в майбутньому. Висловлюючи нашу думку iз застереженням ми не брали до уваги це питання.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(с)БО в Українi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»
Код 38779546
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв виданого Аудиторською палатою України: № 4587 вiд 26 вересня 2013 року
Мiсцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47
Телефон (факс) юридичної особи: 067-712-88-36; 050-344-55-78
Дата i номер договору на проведення аудиту: 04.06.2018 р. № 1-04/06
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 04.06.2018 р. – 27.06.2018 р.

Аудитор
Генеральний директор ТОВ «СМАРТ АУДИТ» ______________________ Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.
МП
Дата аудиторського висновку: 27.06.2018 р.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 2 0
2 2012 2 0
3 2011 2 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєсрацiйна комiсiя Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): голосування проводиться пiдняттям рук акцiонерiв у вiдповiдностi належних їм акцiй (одна акцiя – один голос) Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Виробничi питання та надання доручення президенту товариства. Так
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства позачергових зборiв не проводилось.
Інше (зазначити) позачергових зборiв не проводилось.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення черговi збори, яки скликалися – проведенi.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення позачерговi збори, яки скликалися – проведенi.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради – акціонерів 0
членів наглядової ради – представників акціонерів 0
членів наглядової ради – незалежних директорів 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Нагдадова рада в товариствi не створювалась, iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.
Нагдадова рада в товариствi не створювалась, iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Нагдадова рада в товариствi не створювалась, iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.
Інші (запишіть) Нагдадова рада в товариствi не створювалась, iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.
Нагдадова рада в товариствi не створювалась, iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.
Нагдадова рада в товариствi не створювалась, iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Нагдадова рада в товариствi не створювалась, iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Нагдадова рада в товариствi не створювалась, iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Нагдадова рада в товариствi не створювалась, iї функцiї виконує загальнi збори та ревiзор товариства.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): На пiдприємствi розробленi та затвердженi посадовi iнструкцiї для посадових осiб товариства та положення про службу кожного структурного пiдроздiлу пiдприємства.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) До компетенцiї Загальних зборiв належить функцiя обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним , встановлення розмiру оплати його послуг.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Змiна аудитора вiдбулась у звязку iз не вiдповiднiстю аудитора до вимог НКЦПФР щодо проведення аудиту.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) За дорученням загальних зборiв товариства, ревiзор товариства виконує додаткову перевiрку, а чергову перевiрку, ревiзор проводить раз на рiк за фiнансовими результатами за минулий рiк.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) За дорученням загальних зборiв товариства, ревiзор товариства виконує додаткову перевiрку, а чергову перевiрку, ревiзор проводить раз на рiк за фiнансовими результатами за минулий рiк.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу корпоративного управлiння в товариствi немає.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодексу корпоративного управлiння в товариствi немає.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
кодексу корпоративного управлiння в товариствi немає.

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “АС” (обласний авiацiйний центр) за ЄДРПОУ 13737357
Територія за КОАТУУ 3221055100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 130
Вид економічної діяльності за КВЕД 51.10
Середня кількість працівників 35
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Київська обл., Бородянський район, селище мiського типу Бородянка, провулок Жовтневий, будинок 9, Аеродром Бородянка.
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005 562 1387
Основні засоби: 1010 5511 5051
первісна вартість 1011 14239 15343
знос 1012 -8728 -10292
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 595 595
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 6668 7033
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2931 2738
Виробничі запаси 1101 2931 2738
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1740 3794
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
з бюджетом 1135 149
у тому числі з податку на прибуток 1136 149
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1083 777
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 2 450
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 2 450
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181
резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 5756 7908
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 12424 14941
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9900 9900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 25 25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 245 378
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 10170 10303
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 962 3981
за розрахунками з бюджетом 1620 26 112
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625 21 20
за розрахунками з оплати праці 1630 39 35
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 1206 490
Усього за розділом IІІ 1695 2254 4638
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 12424 14941
Примітки У 2013 роцi надiйшло основнiх засобiв на суму 1240 тис.грн., а вибуло на суму 135 тис.грн.
Будiвлi та споруди в основному були збудованi у 1998 роцi та взагалi мають бiльше 20 вiдсоткiв зносу.
Машини та обладнання використовуються з 1993р. та мають загальний знос бiльше 80 %.
Транспортнi засоби працюють з 1994р. та мають бiльше 70 вiдсоткiв зносу.
Iншi основнi засоби мають бiльше 50 вiдсоткiв зносу.
Керівник Бадрудiнов О.К.
Головний бухгалтер Бойко К.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “АС” (обласний авiацiйний центр) за ЄДРПОУ 13737357
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13709 16666
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 13359 ) ( 14766 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
прибуток
2090 350 1900
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 170 96
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 359 ) ( 989 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 161 1007
 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 2 25
Інші доходи 2240 20
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 163 1052
 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 30 221
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 133 831
 збиток 2355 ( ) ( )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 133 831
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 10897 6146
Витрати на оплату праці 2505 658 647
Відрахування на соціальні заходи 2510 240 274
Амортизація 2515 1564 1212
Інші операційні витрати 2520 6487
Разом 2550 13359 14766
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 6600 6600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6600 6600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.02015 0.12591
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.02015 0.12591
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки Данi форми №2 за 2013 рiк пiдтвердженi аудиторською фiрмою Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»
( Код 38779546) Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв виданого Аудиторською палатою України: № 4587 вiд 26 вересня 2013 року.
Керівник Бадрудiнов О.К.
Головний бухгалтер Бойко К.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “АС” (обласний авiацiйний центр) за ЄДРПОУ 13737357
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 13729 17844
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 15 7
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020 35 515
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 1628 1564
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 13291 ) ( 17907 )
Праці 3105 ( 561 ) ( 547 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 268 ) ( 249 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 453 ) ( 372 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 175 ) ( 207 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 112 ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 165 ) ( 165 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 35 ) ( 228 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 350 ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 448 627
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 25
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 25
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305 315
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 315
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 448 650
Залишок коштів на початок року 3405 2 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 450 2
Примітки Данi форми №3 за 2013 рiк пiдтвердженi аудиторською фiрмою Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»
( Код 38779546) Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв виданого Аудиторською палатою України: № 4587 вiд 26 вересня 2013 року.
Керівник Бадрудiнов О.К.
Головний бухгалтер Бойко К.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “АС” (обласний авiацiйний центр) за ЄДРПОУ 13737357
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415
Примітки Дана форма звiту на пiдприємствi не складалась. Складалась форма звiту № 3 – Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом) за 2013 рiк.
Керівник Бадрудiнов О.К.
Головний бухгалтер Бойко К.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “АС” (обласний авiацiйний центр) за ЄДРПОУ 13737357
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 9900 25 245 10170
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 9900 25 245 10170
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 133 133
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 133 133
Залишок на кінець року 4300 9900 25 378 10303
Примітки Данi форми №4 за 2013 рiк пiдтвердженi аудиторською фiрмою Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»
( Код 38779546) Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв виданого Аудиторською палатою України: № 4587 вiд 26 вересня 2013 року.
Керівник Бадрудiнов О.К.
Головний бухгалтер Бойко К.В.