Коммерческий отдел:

+38 (04577) 5-17-02

Пишите нам:

vatas@ukr.net

Title

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Повідомлення від Приватного акціонерного товариства “АС” (обласний авіаційний центр)

Шановні акціонери!

 

Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АС» (ОБЛАСНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЦЕНТР), код за ЄДРПОУ 13737357, місцезнаходження: Україна, 07801, Київська обл., Бородянський р-н, селище міського типу Бородянка, провулок Польовий, будинок 9 (далі – Товариство), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 26 серпня 2021 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Україна, 07801, Київська обл., Бородянський р-н, селище міського типу Бородянка, провулок Польовий, будинок 9.

Початок Загальних зборів об 11:00.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 26 серпня 2021 року з 10:30 до 10:45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 20 серпня 2021 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:

1.                  Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства;

2.                  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;

3.                  Затвердження звіту виконавчого органу про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства в 2020 році (доповідач Бадрудінов О.К.);

4.                  Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії по бухгалтерському балансу Товариства за 2020 рік (доповідач Цибулько В.М.);

5.                  Затвердження річних результатів діяльності та порядку розподілу прибутку за 2020 рік;

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

– фізичній особі – паспорт або документ, що дозволяє ідентифікувати особу, визначений законодавством України;

– представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 07801, Київська обл., Бородянський р-н, селище міського типу Бородянка, провулок Польовий, будинок 9, у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 17:00, перерва на обід з 12:45 до 13:45); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є Президент Товариства Бадрудінов Олександр Кахрудінович.

Телефон +38 045 77 5 17 02.

 

ПРЕЗИДЕНТ

ПрАТ «АС» (Обласний авіаційний центр)                                                          О.К. БАДРУДІНОВ


 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються на 26.08.2021

 

Питання порядку денного:

 

1)                 ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

 

Проект рішення:

1.                  Встановити склад лічильної комісії на загальних зборах акціонерів Товариства 26.08.2021 у кількості 2 (дві) особи.

2.                  Обрати до складу лічильної комісії Товариства:

2.1.            Гришкевич Валентину Василівну;

2.2.            Боярську Ірину Олександрівну.

3.                  Обрати Гришкевич Валентину Василівну головою лічильної комісії Товариства.

4.                  Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Питання порядку денного:

 

2) ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення:

1.                   Обрати Бадрудінова С. О. – головою загальних зборів Товариства, Цибулько В. М. – секретарем загальних зборів Товариства.

 

Питання порядку денного:

 

3) ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО ПІДСУМКИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА В 2020 РОЦІ (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К.).

Проект рішення:

1.                  Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

 

Питання порядку денного:

 

4) ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ТА ВИСНОВКІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПО БУХГАЛТЕРСЬКОМУ БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК (ДОПОВІДАЧ ЦИБУЛЬКО В.М.).

Проект рішення:

1.                  Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2020-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2021 року.

 

Питання порядку денного:

 

5) ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДКУ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ЗА 2020 РІК

Проект рішення:

1.                  Взяти до відома, що за підсумками 2020 року Товариство зазнало збитків у сумі 222,0 тис.грн. У зв’язку з цим, розподіл прибутку (через його відсутність) не здійснювати.

2.                  У зв’язку з відсутністю у Товариства джерел, передбачених законодавством та Статутом для виплати дивідендів за підсумками 2020 року, виплату дивідендів за простими іменними акціями за підсумками 2020 року не здійснювати.

h36553